Tăng ngăn hâi: 14/8/2020

 

 

1.Tung péa hâi leh mơdâm râ tơnêi têa 14 [a\ 15/8/2020, mâu tíu pêi cheăng, tíu tơdjuôm kơtúa hlá cơ kơ’rop [a\ pơtê mâu tơdroăng xah hêi. Tung um: Leh kơtúa hlá cơ kơ’rop leh mơdâm râ tơnêi têa kơ pôa Lê Khả Phiêu, Kăn xiâm pơkuâ hnê ngăn Đảng hneăng hdrối châ tơku\m po a plông kân Ba Đình (Hà Nội) a kơxo 14/8

2.Um xup pôa Lê Khả Phiêu, Kăn xiâm pơkuâ hnê ngăn Đảng hneăng hdrối châ ‘măn a Hngêi tơku\m po leh mơdâm râ tơnêi têa, kơxo# 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội

3.Pôa Trương Hòa Bình, Kăn cheăng tung Khu xiâm kal kí, Ngế pro xiâm pho\ hnê ngăn tơnêi têa, Kăn pơkuâ Tơku\m po leh mơdâm râ tơnêi têa tơbleăng leh lăm pôu ngăn pôa Lê Khả Phiêu, Kăn xiâm pơkuâ hnê ngăn Đảng hneăng hdrối. Khu pơkuâ tơdroăng tơku\m po leh mơdâm Pôa Lê Khả Phiêu ai 35 ngế xua pôa Nguyễn Phú Trọng, Kăn xiâm pơkuâ hnê ngăn Đảng, Kăn xiâm hnê ngăn tơnêi têa pơkuâ xiâm

4.Khu râ kăn pơkuâ, Kăn pơkuâ Đảng, Tơnêi têa hbrâ vâ mot lăm pôu ngăn pôa Lê Khả Phiêu, Kăn xiâm pơkuâ hnê ngăn Đảng hneăng hdrối

5.Jâ Nguyễn Thị Kim Ngân, Kăn xiâm hnê ngăn Kuo#k ho#i prôk rơtâ tá um xup pôa Lê Khả Phiêu, Kăn xiâm pơkuâ hnê ngăn Đảng hneăng hdrối

6.Jâ Đặng Thị Ngọc Thịnh, Kăn xiâm pho\ hnê ngăn tơnêi têa chôu nhang koh pơ’lâng pôa Lê Khả Phiêu, Kăn xiâm pơkuâ hnê ngăn Đảng hneăng hdrối

 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định

Kăn phõ: Hoàng Trung Dũng