Tăng ngăn hâi: 13/8/2020

 

VOV4.Sêdang - Kong xêi lơ 12/8, Vi [an kong pơlê Gia Lai pơkâ hlá mơ-éa pơcháu ăm Khu ngăn pêi chiâk deăng [ă mơnhông thôn pơlê dêi kong pơlê tơru\m [ă Vi [an tơring C|ư Séa ngăn, mơnhên tơdroăng mơjiâng pro rơchôa Plei Keo (cheăm Ayun, tơring C|ư Sê) nếo klêi pro, khu râ kơpêng hâi teăm lăm ngăn la hiăng tơ’nhiê tơ’nhe\ng.  

 

Mơjiâng pro rơchôa ôh tá krá le\m

 

Mê cho, tung 2 hơnăm 2017-2019, Vi [an kong pơlê Gia Lai k^ tơkêa, pơcháu ăm Vi [an tơring C|ư Sê pro xiâm ki mơjiâng pro rơchôa Plei Keo a cheăm Ayun. Kố cho rơchôa râ má 4. Tâi tâng liăn ‘no mơjiâng pro lối 119 rơtal liăn ing liăn ngân dêi tơnêi têa. Ki xiâm thế mơjiâng pro rơchôa mê vâ ai têa tôh châ lối 400 ha klâng báu [ă 100 ha tơnêi lâi chiâk deăng prá alâi dêi kuăn pơlê, kum 10 to pơlê a cheăm Ayun, cheăm kơpong ki xahpá ó dêi tơring C|ư Sê, mơnhông cheăng kâ, săm kơklêa kơdroh kơtiê.

 

 


 

Hên mâu tíu [ê tông ki meăn pro a kơpêng rơchôa hiăng rơheăng

 

Rơchôa pro kêi a hơnăm 2019. Mơhé khu râ kơpêng hâi teăm ngăn, hâi pơcháu mơgêi ăm tơring, la nôkố, hên tíu ki ‘nâ hiăng tơ’nhiê ó. Vi [an kong pơlê Gia Lai thế Khu xiâm ngăn ‘na chiâk deăng [ă mơnhông thôn pơlê dêi kong pơlê tơbleăng hdrối hâi lơ 24/8.

Gương tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định

Kăn phõ: Hoàng Trung Dũng