Tăng ngăn hâi: 28/9/2020

 

 

 

Mâu kăn tối, tơdroăng pơkuâ ngăn hnê, tơ’noăng xo [âng vê rơxế cho tung tơdroăng rak ngăn mâu ngế vê rơxế, mê cho: hnê séa ngăn tơdroăng hôm hlê ‘na luât, hôm rơkê vê rơxế [ă hôm rak tro tiô luât pơkâ... tơdjâk troh tơdroăng ki rak tơniăn drô troăng prôk mê thế klâ chiâng péa tơdroăng kố cho tung tơdroăng ‘mâi hơ’leh Luât pro tơniăn drô troăng prôk rơxế kơtâu [ă thế tơtro. Vâ môi tuăn pơcháu ăm Khu xiâm ko\ng an vâ môi tuăn rak ngăn ‘na rơxế kơtâu [ă mâu ngế ki to rơxế; rak ngăn hôp rak vế tro luât pơkâ [ă mâu ki to rơxế kơtâu drô troăng, séa ngăn krâu khât tung tơdroăng hnê, tơ’noăng xo [âng vê rơxế  [ă drêng ăm [âng vê rơxế.

Laga, pôa Nguyễn Hạnh Phúc, Ngế chêh tơm xo rơkong, Ngế pơkuâ [ơrô Kuo#k ho#i tối thế, tí tăng ‘nâi ple\ng troăng hơlâ la ngiâ tung tơdroăng hnê hriâm, tơ’noăng xo vâ vê rơxế:

‘’Tơdroăng hnê hriâm, [ă hnê tơ’noăng xo [âng vê rơxế ai 3 tơdroăng. Tơdroăng ki hnê, tơ’noăng dế hlo pêi pro tiô rêh ối hơ’leh nôkố. Hôm cho pin tơku\m tơmâng a tơdroăng tơ’noăng, ăm [âng vê rơxế vâ tơniăn ‘na tơdroăng. Hdrối kố nah hên tíu hnê xo [âng vế rơxế xua ko\ng nge# tho\ng tin, tơ’noăng [ă kơmăi. Tơ’noăng ki ti mê tro, ôh tá tơdjâk klâi. Vâ tối mâu hngêi trung hnê xo [âng vê rơxế ai tu\m tơdroăng vâ hnê tơniăn ăm mâu ngế tơ’noăng xo [âng vê rơxế ‘’.

Séa ngăn tơdroăng tơkêa bro Luât, Vi [an cheăng lêng [ă kring tơniăn vâ môi tuăn [ă pơkâ séa ngăn rak ngăn hnê, tơ’noăng xo [âng vê rơxế, hlối ăm [âng vế rơxế pơtroh ing Khu xiâm ngăn troăng prôk rơxế kơtâu ăm Khu xiâm ko\ng an. Thế pơtối séa ngăn tơdroăng pêi pro, môi tơdroăng’mâi hơ’leh dêi luât rak tơniăn troăng prôk [ă tơdroăng chêh ‘na luât prôk drô troăng  ki (‘mâi hơ’leh) vâ pê klêi, tơniăn tơtro, môi tuăn pơla péa Luât pơkâ mê, ôh tá chiâng tơvâ tơvân, tơtro dêi rơpó.

Pak^ng mê, pơkâ nhên hnoăng rak ngăn tơnêi têa [ă hnoăng cheăng pêi dêi mâu kơ koan, khu râ pơkuâ cheăng vâ pro tơniăn ki xêt, tơ-[rê, tro hnoăng cheăng pêi [ă tơdroăng pơkâ. Pôa Uông Chu Lưu, Kăn xiâm pho\ hnê ngăn Kuo#k ho#i tối, thế séa ngăn nhên mâu kong têa tung lâp plâi tơnêi  ‘na tơdroăng mê, ôh tá xê to pơcháu ăm Khu xiâm ko\ng an:

‘’Ăm [âng vê rơxế, tơ’noăng xo [âng vê rơxế cho pro [ôi tiô hên kong têa pơcháu ăm kơ koan ko\ng an rak ngăn, hôp cho há? Pó thế séa ngăn nhên. A hlo a Sinuâ cho Khu xiâm ngăn troăng prôk; a Singapore pơcháu ăm kơ koa ngăn ki teăng mâ kuăn pơlê. Mâu kong têa pơcháu ăm Khu tơru\m, ai kong têa ki ‘nâ pơcháu ăm Khu tơru\m cheăng. Mih pơcháu ăm mâu kăn kong pơlê [ă hía hé. Hôm xê ki klâi xuân ăm to mâu lêng, ko\ng an  há?

Luât pơkâ nôkố ai pơkâ pơcháu ăm 3 Khu xiâm; Khu xiâm ngăn troăng prôk rơxế kơtâu, Khu xiâm ko\ng an [ă Khu xiâm pơkuâ ngăn lêng. Tơdjâk troh tơdroăng ‘na lêng, kring vế tơniăn mê Khu xiâm pơkuâ ngăn lêng. Tâng tơdjâk troh ‘na troăng prôk mê Khu xiâm pơkuâ ‘na troăng prôk rơxế kơtâu pơkuâ’’.  

Troăng hơlâ tối nhên a hneăng hôp, pôa Nguyễn Duy Ngọc, Ngế xiâm pho\ Ko\ng an ăm ‘nâi, Tơdroăng tơkêa Luât tơdjâk troh tíu ki kô pro tơniăn mâu tơdroăng pơkâ tơku\m po hnê hriâm tơ’noăng, hlối vâ kơdroh tơdroăng ki pro [âng vê rơxế oh tá xê khât:

‘’Troăng hơlâ dêi khu rah chêh tơdroăng hlá mơ-éa, hnê hriâm cho hơ’leh nếo. Pin ai pơkâ vâ ăm tơdroăng pêi hriâm tơ’noăng châ hơ’leh. Hriâm alâi xuân hôm, ngế ki lâi hnê xuân hôm. Vâi vâ chêh inâi hriâm tơ’noăng a lâi xuân chiâng. Ngin kô tơku\m po ăm hriâm xo [âng [ă hlối tơbleăng pơkâ tơ’noăng xo [âng vâ tơniăn ăm mơngế ki kơto rơxế kơtâu drô troăng prôk nôkố.

Ngin kô xúa pơkâ ki nếo dêi mâu kong têa, mê cho pơtê tơdroăng châ điêm [ă mâu khu tơku\m po tơ’noăng vâ tơbleăng nếo tâng châ. Má pái nếo, ăm [âng vê rơxế ngin kô pro tơniăn [ă kơdroh [âng ki oh tá xê khât. Tung rak ngăn [ă ăm [âng vê rơxế ngin hlo kô hbrâ rơnáu tâ tung tơdroăng ki lơ ai ngế pro [âng oh tá xê khât’’.

Pôa Đỗ Bá Tỵ, Kăn xiâm pho\ hnê ngăn Kuo#k ho#i tối tiah kố, tơdroăng pơkâ luât ai hên tíu ki nếo, tơdjâk troh mâu ngế kuăn pơlê, mơngế ki to rơxế kơtâu drô troăng kân, châ kuăn pơlê tơmâng vâ ‘nâi.  Xua mê, kal thế pơtối séa ngăn, rak tơniăn, môi tuăn, pro tơ’lêi hlâu, ‘mâi hơ’leh luât cheăng, kơdroh ki tơvâ tơvân ăm kuăn pơlê; tơniăn ki vâ môi tuăn, tơdâng tơ’mô [ă mâu luât ki ê ai tơdjâk troh. Vi [an pơkuâ cheăng Kuo#k ho#i tối thế, Chin phuh pơtối mơnhên vâ tơbleăng ăm Kuo#k ho#i séa ngăn, klêi mê pơkâ rak ti mê luât pơkâ nôkố lơ klâ pro péa tơdroăng tơkêa bro.

            Lại Hoa chêh

Gương tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định