Hing ang amăng hrơi: 7/7/2020

 

VOV4.Jarai - Jơnum bơkơtuai hăng Triều Tiên kiăng djă pioh amăng djo\p hrơi mông pơpă. Ơi Lee In-young, pô phrâo hơmâo ruah ngă Khua ding jum pơlir hơbit lo\n ia phrâo hloh mơng Hàn Quốc lăi tui anun [ơi anăp [ing hyu mă tơlơi pơhing hrơi tom brơi lơ 6/7.

 

Khua ding jum pơlir hơbit dêh ]ar Hàn Quốc phrâo ơi Lee In-young rơkâo Triều Tiên hơdư\ [iă ngă rung răng gah bruă tơhan, kiăng djă pioh tơlơi pơtom hiăp kơplah wah Hàn Quốc hăng Triều Tiên, kơplah wah Mi hăng Triều Tiên khă mơng bưp tơlơi hơget tu\ mơn.

 

Ơi Lee In-young iâu pơthưr sa “hơdră pơsir bruă phrâo” kơ tơlơi rô nao rai Triều Tiên – Hàn Quốc glăk [u hơmâo jơlan pơsir, lăi pơto\ng [u dưi ngă hơdră bơtơhmal ôh mơ\ kiăng pơplih hăng hơdră pơsir rơngai [ơi bul ia rơs^ Triều Tiên.

 

VOV

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: