Hing ang amăng hrơi: 23/9/2020

 

VOV4.Jarai - Yua bơbec\ sat mơng klin Covid-19 ngă, tar [ar tơring ]ar Dak Lak hơmâo 859 anom bruă, mơnuih mơnam hơmâo pơhrơ\i hrơi tla prăk jia rơbêh 194 klai prăk, prăk apah yua lo\n tui Tơlơi pơtrun mrô 41 mơng Kơnuk kơna. Mrô prăk pơhrơ\i hrơi tla le\ prăk jia kiăo tui nua gơnam đ^, prăk jia prăk pơhrui mơng anom bơwih [ong, prăk apah yua lo\n hơdôm blan 3, 4, 5 hăng 6/2020.

 

Hơdôm anom bruă, mơnuih nô|p prăk jia anai lêng bơwih [ong amăng bruă bơbec\ kơtang yua klin Covid-19 ngă kah hăng: ngă hmua pla kyâo glai, akan hơdang, pơkra gơnam [ong huă, mơ`am eng ao; pơdu\ pơgiăng, sang jưh tuai, s^ mơdrô gơnam mơ`um [ong, bruă tuai hyu ngui; bruă pơkra măi mok; anom bơwih [ong anet hăng anet hloh.

 

Anom mă jia tơring ]ar Dak Lak brơi thâo kiăng djru ta` hloh kơ hơdôm anom bơwih [ong dưi ngă hră pơ-ar rơkâo pơhrơ\i hrơi nô|p jia, Anom bruă mă jia pơdong grup djru bruă kiăng hơmâo mă tơlơi pơhing ta`, pơsir brơi ta` bruă lui mă jia [udah mă jia aset [iă kơ hơdôm anom bơwih [ong.

 

Siu H’Mai: Pơblang

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: Ngô Quang Khương