Hing ang amăng hrơi: 3/12/2020

 

VOV4.Jarai - Gơnong bruă ia jrao Dak Lak brơi thâo, tơring ]ar brơi pơc\lah 1 c\ô mơnuih bơdjơ\ nao pô [ă kman Covid-19 glăi mơng [on prong Hồ Chí Minh. Pô anai anăn `u N, tơkeng thun 2003, do\ [ơi phường Tự An, plơi prong Buôn Ma thuột, Dak Lak. Lơ 22/11 adơi N do\ giăm hăng ama pô [ă kman Covid-19 [ơi [on prong Hồ Chí Minh.

 

 

Tơdơi kơ hmiư\ hing, anom bruă ia jrao Dak Lak pơphun mă drah mơ-it kơ Anom kơsem min klin duam ruă kual Dap Kơdư. Tui hăng boh than pơc\rang kman hăng Real time RT-PCR mơng Anom bruă kơsem min klin duam ruă Dap Kơdư, adơi N blung a huăi hơmâo SARS-CoV-2 ôh. Ră anai `u glăk hơmâo arăng brơi do\ pơc\lah, krăp lăng [ơi sang.

 

Siu H’Mai: Pơblang

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: Ngô Quang Khương