Hing ang amăng hrơi: 23/11/2020

 

VOV4.Jarai-Ataih mơ\ng anih phun tơring glông Mdrak 50 km, Sang hră gưl sa La Văn Cầu pơ să }ư\ San, hơmâo sa boh sang hră phun hăng 2 boh sang hră ]ơ[eng ataih mơ\ng sang hră phun 5 km.

 

Yua kơ anih ataih tui anun, tơlơi rô nao rai tơnap tap, mơnuih [ôn sang do\ taih ha bit raih daih anun yơh bruă jak iâu pơtrut [ing am^ ama ]ơđai sang hră, brơi ană bă nao hrăm hră [u amu` ôh.

 

{ơi kual anai, [ing nai neh pơtô hrăm hră ăt khom pơtô ha boh anih hrăm hơmâo lu hnơr ]ơđai sang hră hrăm hrom, gơ`u khom rơbat jơlan ataih, nao pơ kual tơnap tap jak iâu brơi ]ơđai nao sang hră.

 

Do\ lăng nai Đỗ Công Bắc pơtô anih pơ[ut anih 2 hăng anih 3 hrăm hrom phrâo kah thâo [uh tơlơi tơnap tap mơ\ng nai pơtô hrăm hră [ơi kual anai. Phrâo pơtô anih 2 rah, glăk do\ hrăm pơđok, hơdai nao pơ ]ơđai anih 3 dơ\ng, brơi pơtop hrăm pơblang tơlơi hrăm toán.

 

Anih hrăm hơmâo ]ơđai sang hră anih 2-3 hrăm hrom mơ\ng nai Đỗ Công Bắc, sang hră La Văn Cầu, să }ư\ San, tơring glông Mdrak, Dak Lak

 

Abih ha mơguah pơtô, nai Bắc [u hơmâo mông pơdơi pơdă tơbiă ngui ôh. Mah tơnap tap tui anun, samơ\ nai Bắc ăt gir run abih pran jua pô hăng tơlơi ]ang rơmang djop adơi đeh ]ơđai sang hră `u pơtô thâo pơđok, thâo ]ih hruaih soh.

 

‘’{ing ]ơđai sang hră hrăm hrom lu hnơr djơh hăng anai sit mơ\n [u hmao kah hăng ]ơđao hrăm amăng sa boh anih ôh.

 

Pơtô anih hrăm hrom tui anai, anih anai hrăm toán, anih adih hrăm tiếng việt, lơ\m anun bơblih nao rai dua mơta tơlơi hrăm tơnap biă mă.

 

Lơ\m ta glăk do\ pơtô anih 2 pung kơ lăi nao anih 3, mông mơnit bơblih na nao lu\k pu\k pơsir dua mơta tơlơi amăng sa mông pơtô anun.

 

Yua kơ anun, amăng dlô ako\ nai pơtô hơmâo na nao dua hơdră. Khă tơnap tap dơ\ pă hai, [ing gơmơi ăt gir run pơtô kơ [ing ]ơđai sang hră ngă giong hơdră hrăm anih 2 hăng anih 3’’.

 

{u kơnong gir run amăng tơlơi hrăm đô] ôh, lu nai pơtô hrăm hră ăt gir run do\ ataih hăng sang ano\, yua dah r^m rơwang hrơi tơjuh khom nao pơ ataih 50 km truh pơ anih pơtô hrăm hră.

 

Nao rai amăng hrơi le\ [u anăm ôh, lu nai pơtô khom do\ glăi yơh, do\ amăng anih pơtô [ong huă hrom hăng ană plơi pla [ơi giăm sang hră, kơ[ah lu mơta mơnong samơ\ ăt mơak amăng pran jua kiăng găn rơgao h^ tơlơi tơnap tap, ba boh hră kơ ]ơđai sang hră, pơtrut pran jua hur har. Je\ giăm hăng sang hră gưl sa La Văn Cầu rơbêh 5 thun hăng anai laih, nai neh Đinh Hồng Thiên Phương lă pơthâo:

 

‘’Pơ anai [u hơmâo sang ]ơ ôh, ataih mơ\ng sang să, gơmơi blơi gơnam [ong huă mơ\ng ataih, djă ba pioh tơnă hơbai [ơ [rư\.

 

Nao rai jơlan sit hơjan tơbor, [ing đah kơmơi tơngan tơdu [u anăm mơgăt rơdêh thut ôh, jơlan dơlut đơi anun do\ glăi pơ sang hră kiăng hơđong pran jua pơtô boh hră kơ ană amôn’’.

 

Nai Võ Ngọc Huỳnh, Khua sang hră gưl sa La Văn Cầu, să }ư\ San, tơring glông Mdrak, tơring ]ar Dak Lak brơi thâo, đơ đam tơring ]ar hơmâo 13 boh sang hră hăng 300 ]ô ]ơđai sang hră mơ\ng anih 1-5, amăng anun 90% ]ô ]ơđai sang hră djuai [iă.

 

Amăng sang hră hơmâo 30 ]ô mơnuih ngă nai pơtô, mơnuih mă bruă, samơ\ ha mơkrah amăng mrô anun sang ano\ ataih mơ\ng sang hră mơ\ng 50-100 km.

 

Mah tơnap amăng tơlơi pơhiăp, jơlan nao rai tơnap tap gleh glar, abih bang tơlơi anun [u anăm pơgăn ôh tơlơi khăp pap mơ\ng [ing nai, neh pioh kơ ]ơđai sang hră.

 

 

Khua mua sang hră hăng nao pơtô amăng sang hră thâo gum pơgôp nao rai, pơtrut pran jua djru nao rai kiăng kơ [ing nai pơtô hrăm hră dưi găn rơgao  tơlơi tơnap tap, pơtô hrăm hră kơ ]ơđai sang hră mơnuih djuai [iă, djru hrom [u anet ôh pơđ^ tui bruă pơtô pơjuăt [ơi sang hră kual ataih }ư\ San jai hrơi đ^ kyar.

 

 

‘’Nai pơtô amăng sang hră lêng kơ nai mơ\ng ataih soh. Giăm biă mă le\ 50 km, do\ glăi 100 km, 70 km, 60 km soh.

 

Khua mua sang hră ăt pơtrut pran jua [ing nai pơtô gir run laih anun djru djop mơta tơlơi tui hăng ano\ gêh gal, gơnam tam pran jua boh pơhiăp.

 

{uh lu nai pơtô lêng kơ hơđong pran jua mă bruă, hur har thâo pơ]eh phrâo amăng bruă mă, pơjing rai bruă mă pơkơtưn nao rai dik dăk amăng sang hră wơ\t tơdah sang hră ataih hai samơ\ ăt hơmâo ba glăi boh tu\ yua hiam mơ\n amăng bruă mă’’.

 

Hơdôm hrơi mơak jơnum hơdor glăi kơ [ing nai pơtô hrăm hră, gơ`u [u hơmâo po\ bơnga, [u hơmâo gơnam pơyơr ôh samơ\ abih bang nai pơtô [ơi sang hră La Văn Cầu [u lăng ano\ anun ngă kơ gơ`u rơngôt ôh.

 

Yua dah tơlơi triăng, hur har, tu\ a` mơ\ng [ing ]ơđai sang hră pơ anun, djru kơ gơ`u hơmâo dơ\ng tơlơi đăo kơnang, pran jua kah hur har kah hăng a apui pơtô hrăm, djă ba tơlơi thâo thăi kơ [ing ]ơđai sang hră [un rin kual ataih tơnap tap.

Nay Jek: Pơblang

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: Ngô Quang Khương