Hing ang amăng hrơi: 22/9/2020

VOV4.Jarai - {irô git gai khul ling tơhan tơring ]ar Daklak phrâo pơphun bưp [o# mơta hơdor glăi 75 thun Hrơi gru grua khul ling tơhan tơring ]ar. Amăng mông bưp, [ing khua pơ ala hmâo gum hrom lok glăi gru grua ư-ang mơng khul ling tơhan tơring ]ar Daklak amăng rơwang 75 thun pơdo\ng, hrưn đ^ hăng kơja\p kơtang.

Hăng hơdôm bruă mă yôm phăn amăng dua rơnuk blah ayăt, amăng bruă pơdo\ng hăng pơgang lo\n ia hăng ngă giong pơhlôm bruă jar kơmar, khul ling tơhan tơring ]ar Daklak hmâo ư-ang dưi hmâo Ping gah, Kơnuk kơna [ơk bơni hră pơanăn “Khul tơhan sông kơtang mơnuih [ôn sang” hăng lu anung gơnam yôm phăn pơkon; hơdôm rơbâo khul gru\p, mơnuih dưi [ơk hră bơni hăng a`ăn păn yôm phăn hăng miđai djop mơta.

 

Amăng rơwang hơkru\ ră anai, khul ling tơhan tơring ]ar Daklak [u pơdơi prong kơtang; ngă klă bruă pơtô ba mơnuih [ôn sang, hơkru\ đ^ kơja\p bruă gơgrong abih bang mơnuih [ôn sang pơgang lo\n ia pơke\ hăng bruă pơgang rơnuk rơnua mơnuih [ôn sang./.

Siu H’ Prăk: Pô pơblang

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: Ngô Quang Khương