Hing ang amăng hrơi: 28/11/2020

VOV4.Jarai - Amăng 2 hrơi (27-28/11), Khul hlăk ai hăng Khul mơnuih mă bruă mut phung Anom bruă tơhan prah apui hăng djru ană mơnuih, kông ang tơring c\ar Daklak gum hro\m hăng [ing mơnuih c\ơmah “Vòng tay yêu thương’’ pơphun jơlan hơdră Djru brơi [ing c\ơđai [un rin [ơi Sang hră kơnuk kơna c\em rông ba gưl sa C|ư\ Mlan, să C|ư\ Mlan, tơring glông Ea Sup, tơring c\ar Daklak.

 

 

Amăng mông pơphun, djop anom bruă hơmâo gum hro\m pơtô pơblang tơlơi phiăn amăng pơgang hu\i apui [ong hăng djru ană mơnuih brơi 50 c\ô nai pơtô hăng 400 c\ô c\ơđai sang hră gưl sa C|ư Mlan.

 

Laih dong pơkra hăng jao 80 kơ [ang hrăm hră, 5 kơ [ang [ong huă, h^p dưm sum ao hăng 100 ano\ [ak sum, get pioh pruih hu\i apui [ong [ơi sang hră C|ư\ Mlan hăng nua `u rơbêh 25 klăk prăk.

Siu Đoan: Pơblang

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: Ngô Quang Khương