Hing ang amăng hrơi: 26/9/2020

 

VOV4.Jarai-Mơguah tom brơi, lơ 25/9, [ơi să guai dêh ]ar Ia Lôp, tơring glông Ea Sup, tơhan pơgang guai dêh ]ar tơring ]ar Daklak ngă hrom gong gai kơnuk kơna să, pơphun pơtô lăi, brơi hrui mă abih phao kơtuang pơjing mă, boh pơtuh amăng mơnuih [on sang do\ djă [ơi kual guai dêh ]ar.

 

Amăng kual anai, hơmâo 22 rơbâo ]ô mơnuih [on sang djop djuai ania, do\ amăng dua boh tơring glông Ea Sup hăng {uôn Đôn.  

 

Hrơi blan rơgao, tơlơi djă pioh phao kơtuang, mă yua boh pơtuh ]a ]ot ăt do\ đô]. {ơi anăp kơ tơlơi anai, khua mua kơnuk kơna hăng tơhan hyu pơtô lăi, mơ\ng ako\ blan 9.2020 truh ră anai, mơnuih [on sang hơmâo ba glăi jao kơ tơhan mă h^ 70 [e\ phao kơtuang hăng 100 boh gar nat, boh pơtuh djop mơta, wơ\t đao, gai bơtaih.

 

Pơ anăp anai, tơhan pơgang guai dêh ]ar tơring ]ar Daklak ăt amra hyu e\p, pơtô pơblang brơi mơnuih [on sang thâo hluh, do\ pơ kual guai dêh ]ar khom thâo tong ten tơlơi pơhing laih hmao pơsir h^ tơlơi hơmâo.

Nay Jek: Pơblang

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: Ngô Quang Khương