Hing ang amăng hrơi: 22/9/2020

VOV4.Jarai - Tom brơi (21/9), Anom bruă wai lăng dơnao pơko\ng ia Daklak pơphun ple\ akan pơhrua [ơi dơnao pơko\ng ia Krông Ana, ară găn nao tơring kual Buôn Trấp, tơring glông Krông Ana.

 

Mrô aka arăng tă [ơi ia Krông Ana le\ 9.000 drơi. Amăng anun hơmâo 2.000 drơi le\ akan lăng aku mraih, kiăng hơmâo dong akan hơdong amăng dơnao laih dong brơi mơnuih [on sang dưi mă akan hơdang [ong [ơi hơdôm kual anai.

 

Daklak ple\ akan pơhrua dong amăng bơnao pơko\ng ia

 

Bruă ple\ akan pơhrua amăng dơnao pơko\ng ia le\ bruă mă hơmâo gơnong bruă ngă hmua tơring c\ar Daklak pơphun na nao amăng r^m thun.

 

Bruă anai kiăng pơtô thâo rơđah dong amăng tơlơi pơm^n, bruă mă mơng mơnuih [on sang, khul grup, gong gai lơ\m ngă tui tơlơi pơkă amăng Tơlơi phiăn dơnao pơko\ng ia thun 2017 amăng bruă wai pơgang hăng ngă hrôh tui akan hơdang amăng dơnao ia; ngă bơkonar akan hơdang amăng dơnao.

 

Thun anai tơring c\ar Daklak amra tă 50.000 drơi akan [ơi 6 dơnao, [ơi 5 tơring glông: Krông Ana, Ea H’Leo, Ea Kar, Buôn Đôn hăng Lak.

Siu Đoan: Pơblang

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: Ngô Quang Khương