Hing ang amăng hrơi: 30/10/2020

VOV4.Jarai - Amăng mông jơnum bơkơtuai pơphun phrâo anai, ako\ bruă “Kơtưn pran hơkru\ glăi hăng ta` găn rơgao tơnap tap mơng đah kơmơi djuai ania [iă lơ\m bơbec\ mơng klin Covid-19” [ơi tơring c\ar Daknông hơmâo pơsit hơdôm tơlơi tơnap tap, gun găn;

 

Hơdôm tơlơi ngă tơnap [ơi hơdôm khul grup, anom bơwih [ong s^ mơdrô [ơi [on lan yua bơbec\ kơtang mơng klin Covid-19 hăng bruă hơkru\ glăi do\ kaih, kiăng mơng anun e\p hơdră djru brơi [ing đah kơmơi djuai ania [iă hơmâo jơlan hơdră phrâo amăng pơđ^ kyar bơwih [ong huă tơdơi kơ abih klin kman.

 

Să Dak Nia, plơi prong Gia Nghĩa, tơring c\ar Daknông, arăng hmư\ hing le\ să hơmâo lu mơnuih thâo mơ`am mơrai. Hơdôm abăn ao hiam yua tơngan [ing adơi amai djuai ania M’nông [u djơ\ kơnong djă pioh glăi gru grua yôm phara đôc\ ôh mơ\ ăt ngă hơmâo dong prăk pơhrui.

 

Amai H’Bình, pô ngă ako\ grup mơ`am mrai să Dak Nia brơi thâo: grup hơmâo 8 c\ô adơi amai, lêng le\ djuai ania M’nông, [ing gơ`u găn rơgao rơbêh 10 thun anai laih mơ`am abăn ao. Hro\m hăng bruă djă pioh gru grua djuai ania pô, [ing adơi amai ăt thâo pơc\eh phrâo lơ\m mơ`am mrai, abăn ao ăt pơplih phrâo mơn kiăng kơ djơ\ hăng tơlơi kiăng.

 

Yua anun, jai hrơi hơmâo lu dong anih anom bơwih brơi tuai c\uă ngui nao blơi glăi abăn ao kiăng s^ brơi tuai c\uă ngui, prăk pơhrui kơ adơi amai mơng anun dưi đ^ lu tui. Amai H’Bình bơră ruai tom, mơng hrơi klin Covid-19 hơđuh đ^, grup mơ`am mrai bưp tơnap tap biă mă, abăn ao [u hơmâo mơnuih blơi.

 

Hlâo anun lơ\m klin Covid-19 aka [u hơđuh đ^, abăn ao amu` ba nao s^ pơ tơring c\ar Lâm Đồng, Đà Nẵng samơ\ lơ\m klin Covid-19 lar hyu [u hơmâo dong tah mơnuih blơi yua anun abăn ao [ing gơmơi mơ`am do\ lu biă mă. Anai le\ ăt yua anih ba hyu s^ mơdrô aka [u hơđong dong.

 

Klin Covid-19 hơmâo bơbec\ nao djop mơta amăng tơlơi bơwih [ong huă. Hăng hơdôm grup bơwih [ong hro\m, prăk tuh pơ alin [iă, gơnam tam pơkra rai tơnap s^ mơdrô ngă kơ tơlơi bơwih [ong jai tơnap tap.

 

Yă Nguyễn Thị Toàn, Khua anom bơwih [ong hro\m gah ngă hmua, pla phun akha kyâo, s^ mơdrô Thịnh Phát [ơi [ut plơi 1B, să Quảng Sơn, tơring glông Đăk Glong, Daknông brơi thâo: Anom bơwih [ong hro\m amăng lu mơta bruă, pơlir hăng lu sang ano\ amăng bruă pơđ^ kyar pla phun akha kyâo, kơphê, tiu, boh [ơr hăng hơdôm kyâo boh troh, a`ăm tam.

 

Lơ\m tơnap ba s^ mơdrô ngă kơ bruă apah prăk mơnuih mă bruă tơnap, prăk pơhrui kơ mơnuih mă bruă ăt [u pơhlôm lu ôh.

 

Amăng hrơi blan hơmâo klin Covid-19 [ing gơmơi pla a`ăm tam, hơbơi pơhrui lăp hrơi hơđuh đ^ klin yua anun ngă kơ rơbêh hơdôm pluh ektar a`ăm tam tơnap s^ mơdrô, biă mă `u le\ a`ăm cải trắng, [ing gơmơi lui ruh pơ hmua.

 

Anom bơwih [ong hro\m glăk ngă lông lăng bruă pla phun [iă hrơi rông gơnam pơhrui sui thun brơi kơ neh met wa samơ\ kho\m lui ruh đang a`ăm anai, 60 hrơi [u dưi ba hyu s^ mơdrô laih anun `u răm rai abih. Phun akha kyâo [ing ding kơna ăt aka [u dưi s^ mơdrô. Ăt do\ bơngo\t mơn yua kơ ngă tơnap kơ [ing ding kơna amăng grup.  

 

Kơtưn amăng bruă hơkru\ glăi hăng găn rơgao tơnap tap mơng đah kơmơi djuai ania [iă yua bơbec\ mơng klin Covid-19 le\ tơlơi kiăng hăng hơdôm grup bơwih [ong hro\m [ơi tơring c\ar Daknông ră anai.

 

Mơng blan 9/2020, jơlan hơdră pơđ^ kyar mơng Sang gum hơbit djop dêh c\ar UNDP hơmâo djru brơi tơring c\ar Daknông 1 klai 400 klă prăk pơphun ngă tui ako\ bruă djru brơi đah kơmơi  kual mơnuih djuai ania [iă găn rơgao tơnap tap yua bơbec\ mơng klin kman.

 

Yă Nguyễn Thị Thanh Vân, Kơ-iăng khua kông ti djru pơđ^ kyar mơtah mơda (Green HTV), anom bruă c\râo ba mơng UNDP brơi thâo.

 

Tui kâo pơm^n [ing adơi amai djuai ania [iă ră anai tơnap amăng bruă pơkra pơjing, kah hăng s^ gơnam tam laih dong pơlir hăng bruă s^ mơdrô. Kơ bruă pơlir amăng s^ mơdrô hơdôm anom bơwih [ong hro\m, hơdôm khul grup amăng tơring c\ar Daknông mă bruă do\ tơdu.

 

{ing gơmơi c\ang rơmang ako\ bruă amra ba tơbiă sa hơdră pơplih phrâo, amra hơmâo [ing mơnuih c\râo ba [ơi [on lan le\ [ing mơnuih thâo rơđah hloh hơdôm anom bơwih [ong hro\m, amra pơtrut kiăng hơdôm anom bruă anai đăo gơnang nao dong [ing adơi amai. Mơng anun pơjing sa ako\ bruă bơwih [ong s^ mơdrô klă hloh hluai tui tơlơi tơnap tap.

 

Amai Lê Thị Ly Na, mơnuih apăn bruă pơtô pơblang kơ bruă pơhro\ trun [un rin, gơnong bruă ngă hmua, tơhan rơka hăng mơnuih mơnam tơring c\ar Daknông brơi thâo: Bruă pơjing hơdôm khul grup bơwih [ong s^ mơdrô glăk pơgôp ngă klă amăng bruă pơhro\ trun [un rin.

 

Samơ\ mơng hrơi klin Covid-19 hơđuh đ^, djop ako\ bruă lêng kơ bơbec\ nao. Yua anun, tơlơi gum djru mơng hơdôm khul grup amăng lo\n ia hăng tac\ rơngiao amra djru brơi mơnuih [on sang hơkru\ glăi tơlơi bơwih [ong huă.

 

Gơnong bruă ăt hơmâo ruah 700 sang ano\ le\ hơdôm sang ano\ tơnap tap hloh amăng anun hơmâo ding kơna le\ đah kơmơi djuai ania [iă kiăng djru prăk kak laih anun hro\m hăng [ing rơgơi kơhnâo gum hro\m laih dong c\râo brơi neh met wa thâo hơkru\ glăi pran găn rơgao tơnap tap, kah hăng thâo bơwih [ong huă tơdơi kơ abih klin.

 

Mơng anun, djru brơi neh met wa dưi c\an prăk kah hăng pran găn rơgao tơnap tap mơng [ing gơ`u amăng tơlơi bơwih [ong s^ mơdrô amăng hrơi blan klin ăt do\ ngă tơnap tap.

 

Tơring c\ar ruah dua boh tơring glông [un rin le\ tơring glông Tuy Đức hăng Dak Glong amăng anun ruah 37 [ut plơi pla amăng 10 boh să ako\ pơjing grup mă bruă pơphun hyu c\ih anăn djơ\ mơnuih.

Siu Đoan: Pơblang

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: Ngô Quang Khương