Hing ang amăng hrơi: 30/10/2020

VOV4.Jarai - Lơ 29/10, Sang bruă apui lơtr^k Daknông hmâo pơkiăo nao laih Gru\p ba jơlan hlâo pơgang pơgăn ayuh hyiăng [u klă ngă hăng hyu hơduah e\p mơnuih hmâo tơlơi truh tơring ]ar Quảng Ngãi hơkru\ pơsir go\ng hre\ apui lơtr^k yua kơ kơthel tal 9 ba truh.

 

Gru\p hmâo 30 ]ô mơnuih, amra ngă bruă djru Sang bruă apui lơtr^k Quảng Ngãi hơkru\ hơdôm ano# răm rai [ơi anih tơdu tơtăng apui.

Gru\p amra mă bruă truh kơ giong bruă pơsir hơdôm anih răm rai, pơke\ apui pơhlôm glăi kơ abih bang tơring ]ar Quảng Ngãi.

 

Dưi thâo kơthel tal 9 hmâo ngă thăm laih abih bang apui yua [ơi tơring ]ar Quảng Ngãi.

 

Lu anih anom, gong hre\ apui tơdu tơtăng răm rai kơtang, bơdjơ\ nao prong truh tơlơi hơd^p mơda mơnuih [ôn sang./.  

Siu H’ Prăk: Pô pơblang

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: Ngô Quang Khương