Hing ang amăng hrơi: 3/12/2020

VOV4.Jarai - Mơguah lơ 2/12, [ơi Sang hră gưl 3 pơtô ]ơđai djuai ania [ia\ kơnuk kơna rông N’trang Lơng, (plơi prong Gia Nghĩa) Anom wai lăng tơlơi pơhing, Ding jum wai lăng tơlơi pơhing hăng pôr pơhing dêh ]ar ta gum hrom hăng Gơnong bruă wai lăng pơhing hăng pôr pơhing tơring ]ar, Gơnong bruă pơtô pơhra\m tơring ]ar Daknông pơphun pơdă prưng mrô “Hoàng Sa, Trường Sa Việt Nam – Hơdôm go\ng jơlan gru grua hăng djơ\ phiăn”.

Bruă pơdă prưng lăi pơthâo laih kơ mơnuih nao lăng hơdôm hră kak đưm mơng Việt Nam, hră kak mơng hơdôm bôh dêh ]ar kual Yu\ hăng Kha], hră lăi pơthâo lom pơdo\ng, ngă tui tơlơi dưi pô ia rơs^, bul ia rơs^ ăt kah hăng lăi pơthâo hơdôm gru ru\p hiam kơ lo\n ia, ană mơnuih Việt Nam…

 

Hrom hăng anun, pơdă prưng 40 mơta hră pơ-ar, hla kak hăng hnal kyâu pơsit hơdôm go\ng jơlan gru grua, djơ\ phiăn pơdah pô mơng Việt Nam pioh kơ dua bul ia rơs^ Hoàng Sa hăng Trường Sa.

 

Amăng mông pơdă prưng, mơnuih nao lăng do# hơduah e\p dong kơ ano# gal mơng ia rơs^, bul ia rơs^ Việt Nam amăng pơđ^ kyar bơwih [ong; ăt kah hăng jơlan gah, hơdră pơtrun mơng Ping gah hăng Kơnuk kơna ta amăng bruă pơsit hơdôm tơlơi bơdjơ\ nao tơlơi dưi pô mơng Việt Nam hăng dua bôh bul ia rơs^ Hoàng Sa hăng Trường Sa./.

Siu H’ Prăk: Pô pơblang

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: Ngô Quang Khương