Hing ang amăng hrơi: 10/7/2020

 

VOV4.Jarai - Pơhiăp [ơi anăp Khua mua pơ ala mơnuih [on sang kual Mi Kô|, Khua dêh ]ar Đức yă Angela Merkel lăi pơthâo, tơlơi kiăng ngă hlâo prong hloh mơng dêh ]ar Đức amăng 6 blan ngă Khua pơplih nao rai mơng Khul pơlir hơbit kual Mi Kô| (EU) le\ ba Khul anai tơbiă mơng tơlơi rung răng laih anun ăt hơmâo tơlơi gum pơgôp sui thun mơn kiăng hơmâo tơlơi pơplih phrâo klă.

 

Kơ bruă mă rơđah rơđông, tơlơi kiăng ngă hlâo mơng dêh ]ar Đức le\ dưi pơsur abih bang dêh ]ar amăng Khul EU tu\ ư prăk djru ru\ pơdong tơlơi bơwih [ong huă hơmâo nua 750 klai euro mơ\ Jơnum min kual Mi Kô| rơkâo đ^ mơng blan 6/2020, kiăng djru kơ hơdôm boh dêh ]ar ding kơna dưi pơđ^ kyar tơdơi mông hơmâo klin Covid-19.

 

Tui hăng ako\ bruă, khua mua hơdôm boh dêh ]ar amăng EU amra jơnum pơbưp [ơi anăp amăng 2 hrơi lơ 17 hăng 18/7 pơ anăp anai, [ơi Brussels, pơc\rông sai kơ prăk pioh ru\ glăi tơlơi bơwih [ong.

 

VOV

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: