Hing ang amăng hrơi: 9/7/2020

VOV4.Jarai-Dêh ]ar Mi kah hăng pô djă boh khoă pok pơsir kơđi tơlơi [ơi bul pơtâo Triều Tiên.

 

Anai le\, tơlơi pơtong glăi mơ\ng khua pơtruh hiăp Ding jum pơtom hiăp dêh ]ar Kha], ơi Triệu Lập Kiên [ơi mông jơnum hăng [ing ]ih tơlơi pơhing phrâo tom brơi, lơ 8/7.

 

Tơlơi pơtong glăi mơ\ng Khua pơtruh hiăp Ding jum pơtom hiăp dêh ]ar Kha] pơdah thâo lơ\m mông do\ hơmâo tơlơi [u mơak [ơi bul pơtâo Triều Tiên jai kơtang laih anun Triều Tiên hơngah pơwơ\t glăi bơkơtuai kơđi put ayuh hăng dêh ]ar Mi.

 

Hlâo kơ anun, rơnu] rơwang hrơi tơjuh rơgao, kơnong sa hrơi đô] tơdơi kơ Khua mir sir dêh ]ar Hàn Quốc ơi Moon Jae-in rơkâo ngă gong jơlan pơphun brơi bưp khua apăn ako\ Triều Tiên, Kim Jong Un hăng Khua mir sir dêh ]ar Mi, ơi Donald Trump hlâo kơ truh hrơi ple\ hră ruah khua mir sir dêh ]ar Mi blan 11 pơ anăp.

 

Gah dêh ]ar Triều Tiên hmư\ tui anun, hlong hơngah mơtam, lăi aka truh mông pioh bơkơtuai nao rai khua mua dêh ]ar Mi hăng Triều Tiên phrâo dơ\ng ôh.

Nay Jek: Pơblang

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: