Hing ang amăng hrơi: 22/9/2020

VOV4.Jarai-Mơguah hrơi anai, lơ 22/9, [ơi mông jơnum khua mua ding kơna Sang gum hơbit djop dêh ]ar kiăng hơdor glăi tal 75 thun hrơi ako\ pơdong sang gum hơbit djop dêh ]ar, Khua mir sir dêh ]ar Kha], ơi Tập Cận Bình hơmâo tơlơi pơhiăp đ^, jơnum lăng nao rai amăng tivi pơsit tơlơi gơgrong ba hăng ano\ yom mơ\ng Khul gum hơbit anai.

 

Khua mir sir ơi Tập Cận Bình lăi, 75 thun rơgao mơ\ng Sang gum hơbit djop dêh ]ar jing 75 thun pơđ^ kyar hmar mơ\ng ană mơnuih mơnam, 75 thun [uh tơlơi bơblih phrâo prong biă mă tơlơi pơhing jar kmar ăt kah hăng pơđ^ kyar tơlơi kiăng mơ\ng lu bơnah.

 

Khua mir sir ơi Tập Cận Bình lăi le\, găn rơgao r^m thun prong tui amăng 75 thun pơklôn, Sang gum hơbit djop dêh ]ar lêng kơ pơdah rai tơlơi hơdip bruă mă kơtang biă mă, jing anih mơ-it đ^ tơlơi đăo kơnang amăng tơlơi hơdip mơda mơ\ng 7 klai ]ô mơnuih amăng ro\ng lo\n tơnah.

 

Ơi Tập Cận Bình lăi pơtong, Tơlơi phiăn pơtrun mơ\ng Sang gum hơbit djop dêh ]ar ăt pơgang ba tơlơi rơnuk rơnua hăng pơđ^ kyar hrom mơ\ng tar [ar ro\ng lo\n tơnah.

Nay Jek: Pơblang

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: Ngô Quang Khương