Hing ang amăng hrơi: 30/10/2020

VOV4.Jarai - Khua pơtruh hiăp Ding jum s^ mơdrô dêh ]ar Khac\ ơi Cao Phong amăng lơ 29/10 brơi thâo, dêh ]ar anai hăng Khul pơlir hơbit kual Mi Kô| (EU) glăk gir ngă bruă đah mơng dưi k^ hră s^ mơdrô rơngai FTA amăng thun anai.

 

Pơhiăp [ơi mông jơnum mă tơlơi pơhing phrâo mơng Ding jum s^ mơdrô dêh ]ar Khac\, pô pơtruh hiăp ơi Cao Phong brơi thâo, kiăo tui tơlơi pơmin kiăng hơmâo kơplah wah khua mua git gai lo\n ia Khac\ hăng EU, dua bơnah lêng dưi k^ pơkôl Hră s^ mơdrô rơngai FTA amăng thun anai.

 

Ră anai dua bơnah ăt glăk bơkơtuai kơ hơdôm hră pơ-ar yôm hăng tơlơi pơkôl pơkă lơ\m mut hro\m anih s^ mơdrô.

 

Ơi Cao phong pơsit, dêh ]ar Khac\ hăng EU lêng gir đah mơng dưi hơmâo hră pơkôl s^ mơdrô amăng thun anai.

Siu H’ Mai: Pô pơblang

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: Ngô Quang Khương