Hing ang amăng hrơi: 23/11/2020

VOV4.Jarai - Ơi Joe Biden, pô hơmâo anom bruă pôr pơhing dêh ]ar Mi pôr dưi laih amăng tal ruah Khua mir sir phrâo rơgao, amra ruah khua mua Kơnuk kơna amăng hrơi pơgi lơ 24/11.

 

Tui hăng ơi Ron Klain, pô hơmâo ơi Biden ruah ngă Khua anom bruă Kơnuk kơna pơ anăp, bruă ruah khua kơnuk kơna blung a amra lăi pơthâo amăng hrơi pơgi lơ 24/11, samơ\ tơdah kiăng thâo rơđah pô hlơi ngă bruă hơget le\, sit ơi Joe Biden lăi pơthâo.

 

Hlâo kơ anun lơ 12/11, ơi Biden hơmâo ruah ngă khua djru bruă sui thun ơi Ron Klain ngă Khua anom bruă Kơnuk kơna. Ơi Klain, pô ba jơlan hlâo pơgang klin Ebola mơng Kơnuk kơna Mi amăng thun 2014, him lăng amra jing pô djru bruă yôm hloh mơng ơi Joe Biden amăng bruă pơgang klin Covid-19.

 

Siu H’Mai: Pơblang

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: Ngô Quang Khương