Hing ang amăng hrơi: 30/10/2020

VOV4.Jarai - Tơdơi kơ 4 hrơi mă bruă, lơ 29/10, Jơnum abih bang Khua mua apăn bruă Ping gah Cộng sản dêh c\ar Khac\ lok 5 tal 19 (ră anai arăng iâu le\ Jơnum Ping gah lok 5 tal 19) hơmâo pơđut hăng pơsit sa, dua boh tơhnal yôm phun.

 

Jơnum lăng yôm hơdôm tơlơi ngă truh kih kiăng ba kru kơ bruă pơjing tơlơi hơdip klă [iă dong amăng djop mơta [ơi dêh c\ar anai.

 

Jơnum hơmâo tu\ yap ‘’Tơlơi rơkâo mơng Khul apăn bruă Ping Cộng sản dêh c\ar Khac\ kơ bruă pơjing hơdră bruă pơđ^ kyar tơlơi bơwih [ong huă mơnuih mơnam 5 thun tal 14’’ kah hăng ba tơbiă hơdôm hơnong pơkă anăp nao thun 2025 amăng bruă ngă pơgiong pơplih phrâo tui Chủ nghĩa xã hội.

 

Nao Jơnum Ping gah lok 5 tal anai rơngiao kơ 198 c\ô ding kơna Ping gah, 166 ding kơna Ping gah prap lui ăt hơmâo wo\t sa, dua Ding kơna Jơnum min pel e\p kơđi tơlơi Ping gah dêh c\ar, laih dong khua mua pơ ala brơi Ping gah [on lan hăng [ing rơgơi kơhnâo dong.

Siu Đoan: Pơblang

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: Ngô Quang Khương