Hing ang amăng hrơi: 10/7/2020

VOV4.Jarai - Tlam lơ 9/7, [ơi tơring kual Đak Đoa, tơring glông Đak Đoa, tơring ]ar Gialai, Ding jum ia jrao, Jơnum min mơnuih [ôn sang hăng Gơnong bruă ia jrao hơdôm bôh tơring ]ar kual Dăp Kơdư gum hrom pơphun bruă tla#o jrao pơgang hlôm hlâo tơlơi ruă rơkông đok amăng kual, kiăng bo\ng glăi hăng tơlơi hơdôm mơnuih ruă rơkông đok đ^ ta`.

Ding jum ia jrao brơi thâo amra hmâo giăm truh 5 klăk ]ô mơnuih [ơi 4 bôh tơring ]ar Gialai, Daknông, Kontum, Daklak dưi tla#o ia jrao pơgang hlôm hlâo brơi đo#] tal anai.

 

Tui hăng kơ]a\o bruă, abih bang mơnuih 2 blan hăng lu hloh kơ 2 blan [ơi 4 bôh tơring ]ar Gialai, Daknông, Kontum, Daklak amra dưi tla#o vaccine pơgang hlôm hlâo brơi đo#].

Nai tha prin, Nai prin tha Nguyễn Thanh Long, Khua gơgrong bruă ding jum ia jrao brơi thâo, tơdơi kơ bruă tla#o ia jrao pơgang hlôm hlâo [ơi Gialai, Daknông, Kontum, Daklak amra pok pơhai hăng 3 bôh tơring ]ar Lâm Đồng, Quảng Ngãi hăng Quảng Nam./.

VOV Tây Nguyên

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: