Hing ang amăng hrơi: 3/12/2020

VOV4.Jarai - Dlai le\ mah, biă `u le\ nua gah rơhuông adai lo\n mơnai. Samơ\ bôh nik ăt brơi [uh mơn, [ơi hơdôm bôh tơring ]ar Dăp Kơdư, tơlơi rơngiă dlai klô dưi lăi pơtă na nao mơng lu thun.

 

Kiăng djru tơlơi pơhing, tơlơi pơhiăp pioh pơgăn tơlơi ngă răm rai, djru pơgang, pơlar dlai klô, pô hyu mă tơlơi pơhing phrâo Gong phun jua pơhiăp dêh ]ar Việt Nam do# mă bruă [ơi kual Dăp Kơdư hmâo hơdôm tơlơi ]ih “Dlai klô Dăp Kơdư amăng tơlơi tơnap khom jing mah”, lăi nao hơdôm tơlơi tơnap [u gal hăng hơdôm tơlơi pơphun hmâo, amra djru pơgang – pơlar dlai klô kơjap phik hluai tui gru than le# hrom bôh tu\ yua bơwih [ong – rơhuông adai lo\n mơnai, djơ\ hrom kơplah wah bruă gơgrong pơgang mơng pô dlai hăng bôh tu\ yua bơwih [ong mơ\ gơ`u dưi pơhrui hmâo.

           

Adai ]i mơmot, hơjan prong ăt do# hơnong mơn [ơi kual guai lo\n ia mơng tơring ]ar Daklak. Sang ano# ayong Y Sken Siu nao amăng ia hơjan, dưm dăp ]ong [ơ`, thong gă (rơbok) amăng rơdêh thek kiăng pơwot glăi pơ\ sang ataih mơng anun rơbêh kơ 20km.

 

Amăng sa hrơi, 6 ]ô mơnuih amăng sang ano# `u ngă giong bruă pla hơbơi plum [ơi kual lo\n 1 ektar mơ\, tui hăng Y Sken le\, lo\n yua jah mă mơng dlai klô hmâo 3 thun hăng anai laih.

           

Tui hăng Jơnum min mơnuih [ôn sang tơring glông Ea Sup, đơ đam tơring glông ră anai hmâo năng ai `u 76.000 ektar dlai klô, rơnoh pơgang lo\n 42%.

 

Ăt tui hăng hră pơ-ar mơng tơring glông mơn, kual kơtuai jơlan 29, ataih giăm truh 30 km găn să }ư\ Kbang hăng Ea Bung, ăt jing dlai klô, amăng anun hmâo wot đang hmua mơ\ Y Sken hăng hơdôm bôh sang ano# glăk ngă.

           

Ơi Nguyễn Như Hoàng, Khua Anom wai lăng dlai kyâu tơring glông Ea Sup brơi thâo amăng hră pơ-ar, amăng 10 thun (2009-2019), dlai hơđăp [ơi Ea Sup hro\ trun mơng 130 rơbâo ektar tar trun do# rơbêh kơ 60.000 ektar, rơnoh gôm lo\n do# 42%.

 

Samơ\ bôh nik, rơnoh hro\ trun do# lu hloh lu biă. Đa le\ Ea Sup [u do# dlai dong tah:

           

“Ră anai nao jơnum, [ing adơi ayong dơnong kơ lăi 42% samơ\ dơnong kơ pơđok kơđai glăi 24% we\. Ră anai hơdôm kual lo\n dlai gưl să lăi pơthâo samơ\ mut nao amăng anun [u djơ\ dlai ôh, [u [uh dong tah, abih laih amăng anun.

 

Lom glăi tu\ mă anom wai lăng dlai kyâu anai le\ kơnong kơ mrô dlai le\ kâo [u ]ơkă mă ôh, kâo [u tu\ ư mrô anun ôh. Yua kơ bôh nik `u abih laih [u [uh dong tah”.

         

Dlai [ơi lu anih amăng tơring glông Ea Sup hmâo ara\ng phă prai brak brai

Tui hăng ơi Lưu Trung Nghĩa, Khua Gơnong bruă đang hmua hăng pơđ^ kyar [ôn lan tơring ]ar Gialai, phrâo rơgao abih bang mrô yap hmâo hơdôm thun mơ\ dlai klô sit nik `u pha ra biă hăng amăng hră pơ-ar.

 

{irô apăn bruă hmâo ngă rơđah laih sa dua pô dlai do\p mrô dlai rơngiă le\ kiăng tu\ mă prăk apah pơgang dlai klô hăng prăk ngăn drăp pioh bơwih brơi, pơgang pơhlôm hlâo apui [ong dlai.

 

Pel e\p hơdôm sang bruă đang kyâu [ơi Gialai amăng 2 thun phrâo rơgao, [ơi anom hơpă leng kơ [uh dlai [ia\ hloh kơ bôh nik lăi pơthâo hơdôm rơtuh e\ktar truh ha rơbâo ektar.

 

Yua anun yơh, pơ ala kơ lăi glăi tơlơi tơ`a: “Gialai ră anai do# hơdôm hơpă dlai klô”, ơi Nghĩa brơi thâo, gơnong bruă glăk pơphun pel e\p glăi hăng glăk e\p jơlan pioh hơkru\ pơsir tơlơi lăi pơthâo glăi [u djơ\, jing laih tơlơi among mơng [ing pô dlai:

           

“Măi mok [u lăi [lor ôh. Soh le\ soh [ơi hơpă ih khom pel e\p glăi, pơsir mrô `u. Hmâo sa tơlơi pơmin le\ hlơi pô hu^ kơ mrô [ia\ hloh mrô `u ]ơkă mă le\ bơtơhmal, mơng anun lăi pơthâo [u djơ\. Đa le\ lăi kơtang đơi le\ [u thâo mă yua ôh”.

           

Lo\n dlai pơplih jing lo\n ngă đang hmua samơ\ amăng hră pơ-ar le\ dlai klô

Tui hăng Ding jum đang hmua hăng pơđ^ kyar [ôn lan dêh ]ar ta, Dăp Kơdư do# năng ai `u 2 klăk 500 rơbâo ektar dlai klô, gôm lo\n giăm truh 46%.

 

Khă hnun hai, hơdôm bôh tơring ]ar kual Dăp Kơdư [u hmư\ tui tơlơi lăi pơthâo glăi ôh mơng drơi pô, Ding jum đang hmua hăng pơđ^ kyar [ôn lan dêh ]ar ta jai [u hmâo gru than pioh hmư\ tui.

 

Khua Ding jum đang hmua hăng pơđ^ kyar [ôn lan dêh ]ar ta ơi Nguyễn Xuân Cường brơi thâo, tơlơi dlai [ia\, mrô lu hmâo mơng gưl plơi pla truh kơ dêh ]ar, ngă brơi hơdôm tơlơi pơkă, pơkă lăng hlâo hăng ba jơlan gah pơsir wai lăng pơgang dlai klô [u ba glăi bôh tơhnal ôh:

           

“Rim tal lăi glăi pha ra, biă `u hluai tui mơng bôh nik `u [u djơ\ tui anun ôh. Tui anun yơh abih tal anai hơdai nao tal pơkon, [ơi plơi pla ba đ^ hăng dlông dêh ]ar jing sa djuai mrô tui anun. Tơdah [ơi anai [ing ta [u lăng tơpă nao bôh nik, [ing ta amra hmâo na nao sa mrô [u djơ\”.

           

Mrô lăi pơthâo glăi kơ lo\n dlai rơngiă [u djơ\ sit

Lu wot mă bruă hăng khua mua hơdôm bôh tơring ]ar kual Dăp Kơdư, Khua dêh ]ar ta, ơi Nguyễn Xuân Phúc bâo na nao bruă hơkru\ glăi dlai klô, lăi rơđah tơhnal pơsit mơng bruă ngă tui bruă anai pioh kơ pơđ^ kyar kơja\p phik.

 

Pơjing gru than pioh ngă tui bruă anun, thun 2016, Khua dêh ]ar rơkâo krư\ bah amăng dlai klô hơđăp.

 

Truh thun 2019, Khua dêh ]ar pơsir Ako# bruă pơgang, hơkru\ glăi hăng pơlar dlai klô kơja\p phik kual Dăp Kơdư mơng thun 2016-2030, hăng prăk mă yua him lăng rơbêh kơ 28.000 klai prăk.

 

Tui anun mơn, tơdah [u lăi pơdah bruă lăi pơthâo glăi soh bôh nik `u [ơi lu gưl, hơdôm mrô glia mă ia mah amra do# ngă tơnap dong kơ hơdôm tơlơi gir run mơng kơnuk kơna.

 

Đa le\, bruă lăi pơthâo glăi [lor amra do# ngă hơdră pơtrun, hơdră bruă kơ dlai kyâu hmâo ara\ng tu\ mă ngă bruă pơkon hăng nao soh h^ jơlan pơkă, ngă răm rai [u thâo him lăng ôh./.

            Công Bắc: Pô ]ih – Siu H’ Prăk: Pô pơblang

http://vov4.vov.vn/jarai/chuyen-muc/gah-tlon-hodom-blah-dlai-u-hmao-sit-c145-348816.aspx

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: Ngô Quang Khương