Hing ang amăng hrơi: 15/8/2020

 

VOV4.Jarai - Jơnum min kual Mi Kô| lơ 14/8 hok mơ-ak kơ tơlơi pơkôl ngă mơ-ak glăi kơplah wah Israel hăng Hơdôm boh dêh ]ar Arab pơlir hơbit (UAE). Pơhiăp [ơi mông jơnum hăng [ing c\ih tơlơi pơhing, pô truh pơhiăp Jơnum min kual Mi Kô| ăt lăi mơn, tơlơi anai yôm biă mă hăng dua boh dêh ]ar ăt kah hăng tơlơi hơđong amăng kual.

 

Tui hăng pô truh pơhiăp Jơnum min kual Mi Kô|, wơ\t Israel hăng Hơdôm boh dêh ]ar Arab pơlir hơbit lêng [ing go\p mơng Khul pơlir hơbit kual Mi Kô| soh. Yua hnun, Jơnum min kual Mi Kô| [uăn dong yua hơdră pơsir pơdong dua kơnuk kơna laih anun amra gir abih pran jua to\ glăi mông jơnum bơkơtuai kơplah wah Israel hăng Palestine.

 

Tui hăng tơlơi pơkôl k^ hrơi lom lơ 13/8 kơplah wah Israel hăng Hơdôm boh dêh ]ar Arab pơlir hơbit yua Khua mir sir dêh ]ar Mi ơi Donald Trump ngă gong jơlan, kơnuk kơna mơnuih djuai ania Hê Brơ [uăn pơdơi h^ ako\ bruă pơmut hro\m hơdôm kual lo\n gah Palestine.

 

Siu H’Mai: Pơblang

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: Ngô Quang Khương