Hing ang amăng hrơi: 22/9/2020

VOV4.Jarai - Mông ngă lơphet ba nao s^ kơphê pơ kual Mi kô| tui tơlơi pơkôl EVFTA hơmâo pơphun [ơi Gialai. Anai le\ kơphê blung ba mơng Việt Nam sit nik ba nao s^ pơ kual Mi kô| tui tơlơi pơkôl s^ mơdrô rơngai kơplah wah Việt Nam hăng Khul pơlir hơbit kual Mi kô| (EVFTA).

 

Ngă lơphet ba nao s^ kơphê pơ kual Mi kô| tui tơlơi pơkôl EVFTA pơphun [ơi Gialai

 

Amăng mông ngă lơphet, [ing khua mua nao jơnum hơmâo nao c\uă anih pơkra pơjing kơphê [ơi kông ti TNHH Vĩnh Hiệp. laih dong, lăng arăng pơdu kơphê đ^ hăng rơdêh container. Hơdôm boh rơdêh pơgiăng nao kơphê blung a ba nao pơ kual Mi kô| hơmâo khua mua Ding jum ngă hmua hăng pơđ^ kyar [on lan pơsit [ơi anăp [ing khua mua nao ngă lơphet.

 

Hlâo anun, tơdơi kơ Tơlơi pơkôl EVFTA k^ pơkôl mơng lơ 1/8, abih bang kơphê lêng kơ [u hơmâo mă jai dong tah, laih dong kual EU [uăn amra wai lăng anăn păn anih anom pơkra kơphê mơng Việt Nam. Anai le\ tơlơi yôm prong prin brơi gơnong bruă kơphê Việt Nam pơ kual EU.

Siu Đoan: Pơblang

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: Ngô Quang Khương