Hing ang amăng hrơi: 7/7/2020

VOV4.Jarai - Kiăng pơgang h^ tơlơi ruă bơbrah rơkông đok hu\i lar hyu pơko\n, Jơnum min mơnuih [on sang tơring glông Đăk Đoa (Gialai) hơmâo pơsit brơi abih bang c\ơđai sang hră djop gưl [ơi să Hải Yang pơdơi hrăm hră amăng 1 wo\t hrơi tơjuh, laih dong guang dar plơi Bông Hiot, anai le\ plơi hơmâo 10 c\ô mơnuih ruă bơbrah rơkông đok, amăng anun hơmâo 1 c\ô mơnuih djai.

 

 

Jơlan mut nao plơi Bông Hiot, să Hải Yang, tơring glông Đăk Đoa ako\ pơjing 4 anih wai lăng pioh pơgang tơlơi ruă bơbrah rơkông đok

 

Sit biă `u, abih bang [ing c\ơđai [ơi să Hải Yang, tơring glông Đăk Đoa amra pơdơi sang hră mơng mơguah lơ 6/7 truh lơ 12/7, hăng pơhu\i hlâo [u brơi tơbiă hyu gah rơngiao ôh. Kơnong [ing nai pơtô ăt nao pơ sang hră kiăng rơmet agaih anih pơtô hrăm.

 

{ơi plơi Bông Hiot, plơi hơmâo 10 c\ô mơnuih ruă, amăng anun hơmâo 1 c\ô mơnuih djai, hơdră pơgang, pơgăn tơlơi ruă hơmâo pơphun khut khăt. Tui anun, gong gai [on lan ako\ pơjing 4 anih wai lăng mơnuih hăng rơdêh [ơi hơdôm sang s^ mơdrô amăng plơi pla.

 

Amăng plơi, [ing nai ia jrao to\ tui nao pruih ia jrao [ơi djop sang ano\ hơmâo mơnuih ruă; đa hơmâo grup hyu khăm pơjrao; c\ih anăn [ing mơnuih juăt jê| giăm mơnuih ruă kiăng hơmâo hơdră pơgang lăp djơ\.

Siu Đoan: Pô pơblang hăng pôr

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: