Hing ang amăng hrơi: 9/7/2020

VOV4.Jarai - Mơguah lơ 8/7, amăng mông pok phun Tal jơnum lok 13, tal 11, rơwang bruă mơng thun 2016-2021, Jơnum min pơ ala mơnuih [ôn sang tơring ]ar Gialai hmâo pơphun pơdơi hăng ruah pơhrua nao lu khua mua gah Jơnum min pơ ala mơnuih [ôn sang tơring ]ar.

Amăng mông pok phun mơtăm, Jơnum min pơ ala mơnuih [ôn sang tơring ]ar Gialai pơphun pơsit pel e\p, tu\ ư brơi pơdơi bruă ding kơna Jơnum min pơ ala mơnuih [ôn sang tơring ]ar hăng pơdơi bruă ding kơna Jơnum min mơnuih [ôn sang hăng 3 ]ô mơnuih pơplih anih mă bruă hăng pơdơi thun tha.

 

Ăt amăng lơ 8/7 mơn, Jơnum min pơ ala mơnuih [ôn sang tơring ]ar Gialai pơphun ruah pơhrua nao ding kơna Jơnum min mơnuih [ôn sang tơring ]ar Gialai hăng 4 ]ô mơnuih.

 

Amăng tal jơnum mơng ră anai truh lơ 10/7, Jơnum min pơ ala mơnuih [ôn sang tơring ]ar Gialai amra pel e\p, bơkơtuai lu bôh yôm phăn bơdjơ\ nao tơlơi pơđ^ kyar bơwih [ong mơnuih mơnam; bruă mă mơng hơdôm [irô tơlơi phiăn, bruă pơgang pơgăn [ing ngă soh; bôh tơhnal pơhrui glăi lo\n dlai hmâo ara\ng ro# mă hăng bruă pơsir hơdôm tơlơi gum pơhiăp, rơkâo đ^ mơ\ mơnuih [ôn sang đing nao…

VOV Tây Nguyên

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: