Hing ang amăng hrơi: 3/6/2020

 

VOV4.Jarai - Mơguah tom brơi lơ 2/6, Jơnum min mơnuih [on sang Gialai hơmâo mông tu\ jum Khua anih jưh pơ ala dêh ]ar Indonesia [ơi Việt Nam. {ơi mông tu\ jum, Jơnum min mơnuih [on sang tơring ]ar Gialai c\ang rơmang, hăng tơlơi gơgrong ngă Khua anih jưh pơ ala dêh ]ar Indonesia [ơi Việt Nam, ơi Ibnu Hadi amăng thun blan pơ anăp ăt jing pô pơtruh nao rai anom bơwih [ong, [ing tuh pơ alin [ơi hơdôm tơring ]ar, [on prong mơng Indonesia nao sem lăng, kơsem min, tuh pơ alin mă yua tơlơi gêh gal [ơi Gialai, biă `u amăng bruă pơkra apui lơtrik phrâo, pơđ^ kyar tuai c\uă ngui hăng ngă hmua hăng boh thâo phrâo.

 

{ơi mông nao ]uă, ơi Ibnu Hadi [uăn amra pơtruh brơi, ngă gêh gal kiăng hơdôm anom bơwih [ong pơkra kơphê mơng Gialai rai hơduah e\p, ba s^ kơphê pơ dêh ]ar Indonesia ăt kah hăng lăi pơthâo brơi [ing bơwih [ong s^ mơdrô mơng Indonesia rai hơduah e\p, ngă [ong hro\m [ơi Gialai.

 

Siu H’Mai: Pơblang hăng pôr

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: