Hing ang amăng hrơi: 15/8/2020

VOV4.Jarai - }rông sai hơdôm bruă pơgang hlôm hlâo klin lar hyu prong amăng [ôn prong, gru\p ]râo ba bruă pơgang pơgăn klin Covid-19 mơng [ôn prong Hà Nội rơkâo gơnong bruă ia jrao, hơdôm bôh quận, tơring glông đing nao pel e\p, pơtrut ta` pel e\p PCR kơ hơdôm mơnuih pơwot glăi mơng Đà Nẵng amăng rơwang mơng lơ 15/7 truh lơ 29/7.

 

Mrô ju\ yap brơi [uh, truh ră anai Hà Nội hmâo mă laih drah pel e\p, ]ơlah đuăi 528 ]ô mơnuih le\ F1 mơng hơdôm ]ô mơnuih ruă [ơi [ôn prong.

 

Abih bang dưi mă drah pel e\p PCR, hmâo laih bôh tơhnal 486 ]ơđeh drah mă (527 ]ơđeh drah [u hmâo [a\ kơman, 1 ]ơđeh drah hmâo [a\ kơman le\ pô ruă 752); rơbêh kơ 2900 ]ô mơnuih F2 dưi ]ơlah đuăi lăng tui tơlơi suaih pral [ơi sang do#.

 

Hăng bruă pel e\p mơnuih glăi mơng Đà Nẵng, tơlơi pơhing brơi [uh [ôn prong hmâo rơbêh kơ 100.000 ]ô mơnuih pơwo\t glăi mơng Đà Nẵng.

 

Rơngiao kơ anun, mơng lơ 12/8 truh ră anai, Hà Nội hmâo tu\ mă 848 ]ô mơnuih do# đôm [ơi anih hmâo klin ngă Đà Nẵng pơwo\t glăi.

 

Hơdôm mơnuih anai leng kơ dưi ]ơlah đuăi hơbit [ơi Sang hră pơtô bruă ling tơhan gah {irô pơtrun bruă ling tơhan plơi prong jưh jom pơ\ Sơn Tây./.

Siu H’ Prăk: Pô pơblang

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: