Hing ang amăng hrơi: 5/8/2020

VOV4.Jarai-Anom bruă ia jrao tơring ]ar Kontum pơtong sit, hơmâo dơ\ng 2 ]ô mơnuih [ă kman tơlơi ruă rơkông đok, pơđ^ tui mrô mơnuih [ă kman anai mơ\ng ako\ thun truh ră anai 42 ]ô.

 

Tla#o jrao vaccine tal 1 kơ ]ơđai sang hră kual  hơmâo klin

ruă rơkông đok [ơi tơring glông Sa Thầy

Dua ]ô phrâo [ă anai le\ anom bruă ia jrao [uh pơ thôn 8, să Đak Tơlung, tơrin glông Kon Braih hăng plơi Tơngia, phường Quảng Trung, plơi prong Kon Tum.

 

{uh dơ\ng 2 ]ô [ă kman ruă rơkông đok anai, tơring ]ar Kontum ră anai hơmâo 8 ]ô arăng brơi do\ pơ]lah phara pioh pơjrao.

 

Tui hăeng Gơnong bruă ia jrao tơring ]ar Kontum, yap truh lơ 2/8, anom bruă ia jrao Kontum hơmâo tla#o jrao vaccine pơgang tơlơi ruă rơkông đok brơi 41 rơbâo 600 ]ô mơnuih [ơi anih hơmâo klin ruă rơkông đok 6/10 boh tơring glông, plơi prong.

 

Hơmâo 522 ]ô mơnuih [on sang ăt dưi tla#o ia jrao  pơgang tal 2.

 

Nay Jek: Pơblang

 

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: Ngô Quang Khương