Hing ang amăng hrơi: 15/8/2020

VOV4.Jarai - Mông mơyut jôk rơgo\m ơi Lê Khả Phiêu amra pơphun amăng 12 mông 30 mơnit yang hrơi anai, [ơi sang mơyut atâo dêh c\ar, jơlan mrô 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Mông ba nao dor amăng 2 mông klăm [ơi pơsat Mai Dịch, Hà Nội. Hlâo anun, Mông mơyut jôk Khua git gai Ping gah dêh c\ar hơđăp rơgo\m ơi Lê Khả Phiêu hơmâo pơphun mơng 8 mông mơguah lơ 14/8 truh 12 mông lơ 15/8.

 

Ding kơna Ding jum kơđi c\ar, Khua dêh c\ar ta ơi Nguyễn Xuân Phúc ba jơlan hlâo Khua mua khul apăn bruă Ping gah dêh c\ar nao mơyut Khua git gai Ping gah dêh c\ar ta hơđăp rơgo\m ơi Lê Khả Phiêu [ơi sang mơyut atâo dêh c\ar, Hà Nội.

 

Amăng hơdôm hrơi blung a, hơmâo khua mua mơng Khul apăn bruă Ping gah dêh c\ar, Kơnuk kơna, Khua pơ ala mơnuih [on sang dêh c\ar, Khua mir sir dêh c\ar, khua mua Jơnum min djop djuai ania mơnuih mơnam dêh c\ar Việt Nam, Khua mua Ping gah Ling tơhan dêh c\ar hăng Ding jum ling tơhan, khua Ping gah kông ang dêh c\ar hro\m hăng djop ding jum, gơnong bruă [ôn prong Hà Nội… hơmâo nao mơyut hăng pơdah pran jua hơnong rơngo\t hăng sang ano\ Khua git gai Ping gah dêh c\ar hơđăp rơgo\m ơi Lê Khả Phiêu.

 

Khul khua mua Ping gah hăng Kơnuk kơna dêh c\ar Lao hơmâo ơi Thongloun Sisoulith, Ding kơna Ding jum kơđi c\ar, Khua dêh c\ar ba jơlan hlâo laih dong Khul khua mua mơng dêh c\ar Kur yua ơi Heng Samrin, khua pơ ala Ping gah CPP, KHua pơ ala mơnuih [on sang dêh c\ar Kur ba jơlan hlâo, rai pơ Việt Nam mơyut jôk KHua git gai Ping gah dêh c\ar ta hơđăp rơgo\m ơi Lê Khả Phiêu [ơi Sang mơyut atâo dêh c\ar Hà Nội.

 

Ăt amăng hrơi anun mơn, Sang anih jưh pơ ala dêh c\ar Việt Nam [ơi Japan, Khac\, Nga, Kur, Lao, Indonesia …. Ăt pơphun yôm phăn mông mơyut jôk hăng pok hră c\ih pơdah tơlơi hơning rơngo\t kơ KHua git gai Ping gah dêh c\ar ta hơđăp ơi Lê Khả Phiêu.

 

Ding kơna Ding jum kơđi c\ar, Khua git gai Ping gah [ôn prong Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân ba jơlan hlâo Khua mua Ping gah, Khul pơ ala mơnuih [on sang, Jơnum min mơnuih [on sang, Jơnum min djop djuai ania mơnuih mơnam [ôn prong Hồ Chí Minh nao mơyut rơgo\m ơi Lê Khả Phiêu [ơi Sang mơyut atâo Thống Nhất, [ôn prong Hồ Chí Minh

 

Khul pơphun hrơi mơyut jôk Khua git gai Ping gah dêh c\ar hơđăp rơgo\m ơi Lê Khả Phiêu brơi thâo, truh 17 mông lơ 14/8 giăm 660 c\ô khua mua Ping gah, Kơnuk kơna, djop ding jum, gơnong bruă, khul grup, gong gai [on lan, djop anom bruă, khul ling tơhan, grup pơtom hiăp, khua mua pơ ala brơi djop anom bruă hăng gơyut gơyâo amăng jar kơmar, mơnuih [on sang hơmâo nao c\uă, dưm guang bơnga, hơning rơngo\t hăng sang ano\ Khua git gai Ping gah dêh c\ar hơđăp rơgo\m ơi Lê Khả Phiêu, [ơi Sang mơyut atâo dêh c\ar – jơlan mrô 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội), Sang mơyut atâo Thống Nhất ([on prong Hồ Chí Minh) hăng Sang mơyut atâo 25B (plơi prong Thanh Hóa, Thanh Hóa).

Siu Đoan: Pơblang hăng pôr

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: Ngô Quang Khương