Hing ang amăng hrơi: 11/7/2020

VOV4.Jarai - Kơnuk kơna dêh ]ar Israel hmâo lăi pơthâo kơ]a\o bruă djru gơnong bruă bơwih [ong, hmâo noa đ^ truh rơbêh kơ 21 klai dolar Mi, kiăng djru hơdôm bôh anom bơwih [ong anet hăng hơdôm bôh sang ano# bơwih [ong hơkru\ glăi [ơi anăp hơdôm tơlơi bơdjơ\ nao [u klă mơng klin Covid-19.

 

Pơhiăp amăng mông jơnum kơnuk kơna, Khua dêh ]ar Israel ơi Benjamin Netanyahu brơi thâo, ră anai hmâo năng ai `u 800 rơbâo ]ô mơnuih mă bruă dêh ]ar anai khom pơdơi bruă tơdơi kơ klin Covid-19 ngă, hăng amra dưi ]ơkă mă prăk djru rơngiă bruă mă truh kơ abih blan 6/2021.

 

Ơi Netanyahu ăt brơi thâo mơn mrô prăk djru amra dưi mơ-^t nao kơ hơdôm pô anom bơwih [ong anet amăng rơwang hrơi tơjuh pơ\ anăp, hăng mrô djru rơbêh kơ 2.000 dolar Mi rim blan./.

Siu H’ Prăk: Pô pơblang

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: