Hing ang amăng hrơi: 23/9/2020

 

VOV4.Jarai - Dêh ]ar Japan tom brơi lơ 22/9 iâu pơthưr pơhư prong Sang gum hơbit djop dêh ]ar, hrom hăng anun lăi pơto\ng prăp lui jing ding kơna apăn bruă phrâo kiăng djru gum lu hloh dong kơ jar kơmar. Pơhiăp [ơi anăp Sang gum hơbit djop dêh ]ar, Khua ding jum pơtom hiăp dêh ]ar Japan ơi Motegi Toshimitsu iâu pơthưr pơđ^ tui mrô ding kơna apăn bruă mơng Khul pơgang rơnuk rơnua Sang gum hơbit djop dêh ]ar kiăng jing “1 khul ba glăi bôh tu\ yua hăng hmâo tơhnal pơ ala brơi”.

 

Ơi Motegi ăt lăi rơđah mơn, lo\n ia anai amra prăp lui gơgrong bruă ding kơna amăng khul kiăng djru lu hloh dong kơ jar kơmar, biă `u hơdôm tơlơi kiăng je] kah hăng bruă kơdo\ng glăi klin ruă. Khul pơgang rơnuk rơnua Sang gum hơbit djop dêh ]ar ră anai hmâo 5 ding kơna apăn bruă le\, Anglê, Kha], Prang, Nga hăng Mi. Rơngiao kơ dêh ]ar Japan, India, Đức hăng Brazil ăt pơdah pran jua ]ang rơmang tui anun mơn./.

 

Siu H’Prăk: Pơblang

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: Ngô Quang Khương