Hing ang amăng hrơi: 29/10/2020

VOV4.Jarai – “Lu tơlơi pơkôl yôm phun hơmâo k^ amăng Jơnum bơkơtuai anom bơ wih [ong s^ mơdrô kual Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương thun 2020’’, anai le\ tơlơi pơsit mơng [ing khua mua dêh c\ar Việt Nam – Mi amăng mông jơnum bơkơtuai kual Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương thun 2020 pơphun amăng lơ 28/10 [ơi Hà Nội.

 

Mông jơnum yua Anom bruă s^ mơdrô hăng tuh tia pơkra pơjing Việt Nam gum hro\m hăng Ding jum pơtom hiăp, Ding jum s^ mơdrô hăng tuh tia pơkra pơjing, anom bruă Kơnuk kơna hăng Khul pơlir hơbit anom bơwih [ong s^ mơdrô dêh c\ar Mi pơphun.

 

Amăng mông jơnum, [ing khua mua mơng hơdôm dêh c\ar hăng anom bơwih [ong s^ mơdrô mơng dêh c\ar Mi, Việt Nam hăng hơdôm boh dêh c\ar amăng kual hơmâo pơc\rông sai hơdôm bruă apui lơtrik, anih anom, bơwih [ong huă truh pơ bruă hơkru\ glăi tơlơi bơwih [ong huă tơdơi kơ abih klin hro\m hăng bruă ngă hro\m amăng s^ mơdrô kơplah wah Mi hăng kual. Amăng mông jơnum, Việt Nam hăng Mi hơmâo k^ 7 tơlơi pơkôl ngă hro\m.

Siu Đoan: Pơblang

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: Ngô Quang Khương