Hing ang amăng hrơi: 19/9/2020

VOV4.Jarai - Mơguah lơ 18/9, [ơi Hà Nội, pơphun Jơnum khua ding jum prăk kak hăng Khua sang bruă prăk gơnong glông ASEAN+3 tal 23 lăng nao rai amăng tivi. Anai le\ mông jơnum yôm phăn amăng hơdôm mông jơnum ngă hro\m amăng bruă prăk kak kual ASEAN+3 yua Việt Nam hăng Japan git gai amăng thun 2020.

 

Amăng mông jơnum, [ing khua mua tu\ ư pok prong dong ngă hro\m amăng bruă prăk kak ASEAN+3, anăp nao sa boh kual mut hro\m, djop mơta hăng hơđong kjăp. {ing khua mua ăt pơlăi nao rai hơdră bruă bơwih [ong huă pơhư prong amăng ro\ng lo\n tơnah hăng amăng kual kah hăng hơdôm hơdră bruă kiăng pơgang kman Covid-19.

 

{ing khua ding jum hăng Khua sang bruă prăk ăt sem lăng bruă pok pơhai amăng ngă hro\m gah Hơdră bruă ngă hro\m prăk kak ASEAN+3, anăp nao hơdră bruă pơgi kơdih hăng hơdôm tơlơi pơc\eh phrâo mơng Hơdră bruă ngă hro\m prăk kak ASEAN+3 hăng tu\ yap Tơlơi pơsit hro\m mơng mông Jơnum.

Siu Đoan: Pơblang

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: Ngô Quang Khương