Hing ang amăng hrơi: 3/12/2020

VOV4.Jarai - Dong mơng lơ 2 truh lơ 4/12/2020, [ơi Hà Nội, Jơnum khua mua djop djuai ania [iă đơ đam dêh c\ar Việt Nam tal II thun 2020 pơphun hăng anăn “Tui hla kơ hing gang mơng Ping gah, djop djuai ania hơdip bơkơnar, gum pơgôp, luă gu\ tơdruă, djru nao rai, ngă tui pran kơtang pơđ^ kyar lo\n ia ta’’.

 

Jơnum lăi pơthâo kơ Jơnum khua mua djop djuai ania [iă đơ đam dêh c\ar tal II

 

Anai le\ jơnum hơmâo pơphun 10 thun sa wo\t, Jơnum khua mua djop djuai ania [iă đơ đam dêh c\ar Việt Nam tal II thun 2020 le\ hrơi jơnum prong kơ djop djuai ania Việt Nam, anai le\ hrơi mông kiăng [ing ta lăng glăi thun blan pơđ^ kyar, hơdôm tơlơi dưi ngă amăng bruă djuai ania, hơdră djru mơnuih djuai ania [iă, hơdôm tơlơi gir run hrưn đ^ amăng djop mơta tơlơi hơdip, bơwih [ong huă – mơnuih mơnam [ơi kual mơnuih djuai ania [iă hăng kual ataih, asuek; biă mă `u le\ rơwang thun 2010-2020. Jơnum hơmâo 1.600 c\ô khua mua sit nik hăng 300 c\ô khua mua le\ arăng jak iâu.

Siu Đoan: Pơblang

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: Ngô Quang Khương