Hing ang amăng hrơi: 23/11/2020

VOV4.Jarai-Mơguah hrơi anai, lơ 23/11, [ơi Hà Nội, Ding jum Ngă hmua hăng pơđ^ kyar plơi pla jơnum pơ[ut bruă mă 2 thun ngă tui Hră pơtrun mrô 52 mơ\ng Kơnuk kơna kơ bruă pơđ^ kyar bruă mă plơi pla.

 

Pơđ^ kyar bruă mă [ơi plơi pla, djă pioh hơdôm bruă pơkra ming mơ\ng đưm, djru hrom pơkra rai gơnam s^ mơdrô bơwih bơwang amăng tơlơi hơdip, jing pơđ^ kyar bơwih [ong huă mơ\n, yôm biă mă kơ bruă bơblih phrâo, pơtrut bơwih [ong huă s^ mơdrô kơ mơnuih mơnam amăng kual plơi pla, tui jơlan hơdră mă yua măi mok phrâo, pơkra ming gơnam s^ mơdrô laih anun ăt do\ djă pioh hơdră pơkra gơnam gru grua đưm hiam klă djuai ania.

 

Truh ră anai, hơmâo 817 rơbâo grup ngă hrom pơkra ming gơnam s^ mơdrô kual plơi pla, grup ngă [ong hrom, khul sang ano\ gum hrom bơwih [ong huă, đ^ tui 119 rơbâo sang bruă, khul ngă hrom pơkă hăng thun 2017, hlâo kơ Hră pơtrun mrô 52 mơ\ng kơnuk kơna dưi ngă tui.

 

Mrô mơnuih mă bruă s^ mơdrô amăng bruă anai truh 2 klăk 300 rơbâo ]ô, amăng anun mơnuih mă bruă na nao 75%, do\ glăi mă bruă tui bơyan.

Nay Jek: Pơblang

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: Ngô Quang Khương