Hing ang amăng hrơi: 27/1/2021

VOV4.Jarai-Ăt amăng hơdră mă bruă [ơi mông Jơnum khua mua pơ ala ping gah đơ đam dêh ]ar tal 13, tlam lơ 26/1, [ing khua mua bơkơtuai nao rai amăng grup kơ Hră pơtrun Jơnum. Khua pơ ala ơi Nguyễn Như Khuê, Grup mơ\ng [ôn prong Hồ Chí Minh pơ]râo rơđah, amăng hră lăi pơthâo kơđi ]ar, Gơnong dlông ping gah hơmâo pơdah thâo tơlơi pơmin ano\ kiăng [u djơ\ kơnong pơ[ut bruă mă, djă glăi ano\ yôm pơđ^ kyar đô] ôh, wơ\t tơlơi pơmin ia rơgơi dăp bruă tơlơi pơtô djơ\.

 

Mông jơnum abih bang khua mua ping gah Cộng sản Việt Nam tal 13

Lăp gleng nao le\ bruă ako\ pơdong ping gah, lăi pơthâo bruă kơđi ]ar hơmâo 3 mơta tơlơi phrâo hloh: anun le\ ako\ pơdong ping gah amăng kơđi ]ar, ako\ pơdong ping gah amăng tơlơi pơmin hăng ako\ pơdong ping gah amăng pran jua hiam. Jơnum tal 13 mơ\ng Ping gah ăt pơbuă tui hăng pơđing nao kơ bruă ruah khua, pơđ^ bruă, lăng kơ bruă ruah khua mơnuih apăn bruă yơh phun. Biă mă `u, bruă ruah mơnuih apăn bruă ngă khua le\ pơtong glăi sa bruă mă yôm hloh.

Amăng bruă ruah khua, Jơnum tal anai lăi nao lu mơta boh yôm phun, amăng anun pơmin dơlăm hăng pơtum nao amăng pơtô hrăm pơđ^ mơnuih ngă khua jing [ing djop tơlơi pơmin hiam klă, pran jua tơpă, kơnuih hiam lăp đăo kơnang, dưi ngă giong bruă jao.

Nay Jek: Pơblang

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: Ngô Quang Khương