Hing ang amăng hrơi: 5/8/2020

VOV4.Jarai-Tlam lơ 4/8, Khua dêh ]ar ơi Nguyễn Xuân Phúc hăng Khua dêh ]ar Japan ơi Abe Shinzo hơmâo pơhiăp telephôn bơkơtuai nao rai pơ]rông sai hơdră pơtrut ngă giăng mah gơyut gơyâo dua bơnah ăt kah hăng bruă ngă hrom amăng mông jơnum jar kmar hăng lơ\m kual.

 

Khua dêh ]ar ơi Nguyễn Xuân Phúc hăng Khua dêh ]ar Japan ơi Abe Shinzo kah pơpha tơdruă tơlơi thâo thăi hơdră pơhlôm pơgang klin Covid 19, amăng anun Việt Nam glăk pok pơhai lu hơdră khut khăt hloh, kơtang hloh wai lăng hăng pơgăn h^ klin [ă hyu.

 

 Dua ]ô khua tu\ ư ngă hrom kjăp hloh, pok pơhai kơ]ăo bruă man pơdong sang hră gưl prong Đại học Việt Nam-Nhật, ngă hrom pơtrut s^ mơdrô, tuh pơ alin amăng kual.

 

Dua ]ô khua dêh ]ar tu\ ư ăt pơtrut amăng bruă ngă hrom pơkôl kual Mekong hăng Japan; laih dơ\ng lăi pơtong, tơlơi kiăng pơgang rơnuk rơnua, hơđong, rơngai rô nao rai amăng kual ia rơs^ hăng adai rơngit ia rơs^ Ngo\, hơdôm bơnah khom ngă tui djơ\ tơlơi phiăn jar kmar, amăng anun hơmâo hră pơkôl sang gum hơbit djop dêh ]ar kơ tơlơi phiăn ia rơs^.

 

Khua dêh ]ar ơi Nguyễn Xuân Phúc lăi pơtong, hơdai gum hrom kjăp ngă tui tơlơi pơ]eh phrâo mơ\ng Japan, ako\ pơdong anom ngă bruă hrom ASEAN bong glăi hăng klin kheng phrâo hơđuh rai hăng hơdôm tơlơi je] ame] pơko\n.

Nay Jek: Pơblang

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: Ngô Quang Khương