Hing ang amăng hrơi: 3/12/2020

 

VOV4.Jarai - Khua dêh ]ar phrâi pơtrun Kông điên mrô 1699 amăng lơ 2/12/2020 kơ pơtrut đ^ bruă pơhlôm pơgang klin Covid-19. Amăng kông điên hơmâo tơlơi c\ih: Hơdôm boh tơring ]ar, [on prong, [ơi anăp le\ hơdôm boh [on prong git gai ngă tui tơlơi kiăng 5K amăng bruă pơgang klin tui hăng tơlơi pơtă pơtăn mơng Ding jum ia jrao, blung a le\ bruă truă khăn gôm [ô|, rao ia pơdjai kman [ơi anih do\ pơc\lah, [ut plơi pla, gah rơngiao, [ơi rơdêh pơgiăng tuai, biă `u le\ [ơi anih khăm pơjrao tơlơi ruă.

 

Hăng [ing [ă kman Covid-19 [ơi [on prong Hồ Chí Minh: Jơnum min mơnuih [on sang [on prong Hồ Chí Minh git gai ngă tui kho\p, hmao kiăo lăng kru djop pô bơdjơ\ nao pô phrâo ruă arăng iâu F1, F2, hăng pran jua ngă bruă kơtang, mă bruă tu\ yua, [u dưi brơi [ă mơng pô anai hơdai pô pơko\n dong ôh. Anom bruă pôr pơhing ăt pôr pơhing dong mơn kơ bruă pơgang klin, pơtô brơi mơnuih [on sang kơđiăng; pơgăn h^ tơlơi pơhing arăng pơc\ut pơc\ao, hyu lăi mă c\a c\ot ngă mơnuih [on sang bral.

Siu H’Mai: Pơblang

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: Ngô Quang Khương