Hing ang amăng hrơi: 10/7/2020

VOV4.Jarai-Mơguah lơ 9/7, Khua dêh ]ar ơi Nguyễn Xuân Phúc, Khua khul lăi pơthâo kơ jơlan hơdră prăk kăk jar kmar mơ\ng dêh ]ar, git gai mông jơnum khua mua amăng khul kiăng pơtong glăi hơdôm bruă mă pok pơhai pơ anăp anai.

 

Pơhiăp pok jơnum, Khua dêh ]ar ơi Nguyễn Xuân Phúc lăi rơđah klin kheng Covid 19 ăt tơnap tap đô] [ơi lu dêh ]ar ngă go\p s^ mơdrô prong hăng Việt Nam.

 

Tơlơi bơwih [ong huă [ơi ro\ng lo\n tơnah hro\ kơtang biă mă. Lơ\m anun, dêh ]ar ta dưi pơgăn hmao kru klin kheng yua hơmâo jơlan hơdră djơ\ lăp, pơsir hmao kru.

 

Lăi pơtong, ano\ hơđong kơ abih bang amăng dêh ]ar ăt jing tơhnal pơtrun mă bruă, Khua dêh ]ar lăi le\, tơlơi bơwih [ong huă ăt do\ hơmâo lu tơlơi rung răng, kiăng e\p lăng mrô rơnoh blơi yua amăng dêh ]ar, abih thun le\ gah yu\ 4%.

 

Hrom hăng anun, ngă tui lu hơdră pơtrut đ^ bruă  s^ mơdrô hăng ta] rơngiao hăng pơtrun hiăp brơi blơi yua amăng dêh ]ar ta pô.

 

Khua dêh ]ar pơtrun hiăp kơ ding kơna amăng Khul lăi pơthâo anai, khom ngă giong tơlơi phiăn pơtrun, ngă gêh gal kơ bruă pơđ^ kyar.

 

Hrom hăng rơkâo e\p hơdră pơtrut s^ mơdrô, pơkra ming gơnam s^ mơdrô, bơwih [ong tui hăng mrô, hơdră s^ mơdrô phrâo kah hăng bơwih [ong huă s^ mơdrô amăng mlam, djru kah pơpha tơlơi thâo thăi, tla prăk hăng điện tử…

Nay Jek: Pơblang

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: