Hing ang amăng hrơi: 23/11/2020

VOV4.Jarai - Amăng rơwang Jơnum gưl dlông G20 lăng nao rai amăng tivi, mlăm lơ 22/11 yap tui mông [ơi Việt Nam, Khua dêh ]ar ta ơi Nguyễn Xuân Phúc nao pơhmư\ laih mông bơkơtuai tal dua hăng anăn `u “Pơdo\ng pơgi kơdih anai kơja\p kơtang, abih bang hăng hmâo pran dưi gơgrong”.

 

Pơhiăp amăng mông Jơnum, Khua dêh ]ar ta ơi Nguyễn Xuân Phúc lăi rơđah klin Covid-19 hmâo ngă kơdun glăi laih bôh tơhnal pơđ^ kyar mơng ro\ng lo\n tơnah hơdôm pluh thun, pơtrut hơdôm pluh klăk ]ô mơnuih tơblu\t amăng tơlơi rin rơpa.

Kiăng yak rơgao tơlơi lông, hơdôm lo\n ia kiăng mut hrom, pơdo\ng pran đăo gơnang, sit nik gum hrom hăng lăi pơthâo bruă gơgrong hrom anăp nao pơđ^ kyar kơja\p phik, abih bang hăng [u pioh sa bôh lo\n ia [udah mơnuih [ôn sang hơpă lui lơi gah tlôn.

 

Khua dêh ]ar ta lăi rơđah tơlơi rơnuk rơnua, hơđong, gum hrom pơđ^ kyar jing tơlơi pơsit kơ pơđ^ kyar kơja\p phik hăng abih bang.

 

Tơlơi anai kơnong kơ dưi rô nao rai hăng jar kơmar dưi djă pioh hluai tui glông hơdră lu bơnah tui tơlơi phiăn, hơdôm bôh dêh ]ar hơdai bơ pơpu\ nao rai, thâo hluh, bơkơtuai, gum hrom hăng đăo gơnang nao rai tơdruă./.

Siu H’ Prăk: Pô pơblang

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: Ngô Quang Khương