Hing ang amăng hrơi: 15/8/2020

VOV4.Jarai - }ơtlam lơ 14/8, Khua dêh ]ar ta ơi Nguyễn Xuân Phúc pel e\p bruă pơkra glăi rim tal ring bruă Pơsat Khua mir sir Hồ Chí Minh mơng lơ 15/6 truh lơ 14/8/2020.

 

Kiăo tui anun, Khua dêh ]ar mă bruă hăng Gru\p wai lăng pơsat. Khua dêh ]ar tu\ ư pok glăi bah amăng ]ơkă tuai mut }ua\ pơsat Khua mir sir Hồ Chí Minh mơng hrơi anai, lơ 15/8.

 

Tui hăng tơlơi lăi pơthâo glăi mơng Gru\p wai lăng Pơsat Khua mir sir Hồ Chí Minh, [ơi anăp tơlơi ngă dleh tơnap mơng klin Covid-19, Gru\p wai lăng Pơsat hmâo pơphô brơi pơdơi jăng jai pơphun mông ngă lơphet ]uă Khua mir sir Hồ Chí Minh, hơdor glăi [ing ling tơhan Sông kơtang pơsa\n drơi hăng hyu ]uă lăng kual Pơsat, Tơdron lak Ba Đình mơng lơ 23/3/2020.

 

Lom klin ruă phun `u dưi wai lăng, Gru\p wai lăng hmâo lăi pơthâo glăi laih Khua dêh ]ar brơi pơphun dong bruă bơwih brơi mơnuih [ôn sang pơwo\t glăi amăng tal hơdor glăi lơ 30/4, lơ 01/5 mơng lơ 30/4/2020.

 

Ngă tui kơ]a\o bruă pơkra glăi rim tal ring bruă Pơsat mơng lơ 15/6 truh lơ 14/8/2020, Gru\p wai lăng hmâo ngă tui laih ano# pơhlôm kơja\p, pơhlôm khop hăng ngă giong djơ\ hrơi pơkă. Tơdơi kơ pơkra ming, drơi jăn Wa dưi djă pioh klă hloh./.

Siu H’ Prăk: Pô pơblang

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: