Hing ang amăng hrơi: 28/11/2020

VOV4.Jarai - Tlam tom brơi (27/11) [ơi Hà Nội, Ding jum Kơsem min boh thâo phrâo gum hro\m hăng Khul hlăk ai mut phung rơnuk Hồ Chí Minh pơphun “Hrơi pơphun bruă mă thâo pơc\eh phrâo dêh c\ar – Techfest 2020’’ hăng Jơnum bokơtuai bruă hlăk ai pơphun bruă thun 2020 hăng anăn “Hro\m hăng dêh c\ar găn rơgao tơnap tap’’.

 

 

Khua dêh c\ar ta ơi Nguyễn Xuân Phúc, khua mua djop ding jum, gơnong bruă dêh c\ar hro\m hăng rơbêh 600 c\ô khua mua le\ hơdôm khul grup, mơnuih le\ [ing mơnuih arăng đăo gơnang amăng pơphun bruă thâo pơc\eh phrâo amăng lo\n ia hăng tac\ rơngiao nao jơnum hro\m.

 

Pơđut mông jơnum bơkơtuai bruă hlăk ai pơphun bruă mă thun 2020, Khua dêh c\ar ta ơi Nguyễn Xuân Phúc lăi rơđah, jơnum bơkơtuai le\ hrơi mông kiăng [ing ta lăng glăi tơpă hơdôm bruă dưi ngă, mơng anun kiăng ngă klă dong, ngă tui hơdôm tơlơi găn rơgao yôm phăn, ba tơbiă hơdôm hơdră bruă tong ten, sit nik kiăng [ing hlăk ai dưi ngă tui abih pran jua, tơlơi thâo rơgơi mơng [ing gơ`u lơ\m pơphun bruă mă, ngă tơlơi pơm^n jing tơlơi sit nik.

Siu Đoan: Pơblang

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: Ngô Quang Khương