Hing ang amăng hrơi: 3/12/2020

VOV4.Jarai - Tom brơi (2/11), Kơnuk kơna ta pioh sa hrơi jơnum tui tơđar blan 11. Pơđut mông jơnum, Khua dêh c\ar ta ơi Nguyễn Xuân Phúc brơi thâo, thun anai, tơlơi bơwih [ong huă ăt dưi pơđ^ kyar mơng 2,5-3%, hăng prăk pơhrui amăng ngăn drăp kơnuk kơna lu [iă pơhmu hăng tơlơi lăi pơthâo mơng Khua pơ ala mơnuih [on sang dêh c\ar.

 

Kiăng kơ pơtrut kơtang ngă tui ha amăng ple\, Khua dêh c\ar ta lăi pơtong kơ bruă pơgang klin pơ anăp anai, pơtrut pơsur bơwih [ong s^ mơdrô amăng abih bang mơnuih [on sang.

 

Yua kơ [uh mơnuih [ă klin Covid-19 phrâo anai [ơi [ôn prong Hồ Chí Minh, Khua dêh c\ar ta git gai [ôn prong Hồ Chí Minh hăng hơdôm anom bruă bơdjơ\ nao guang dar anih hơmâo mơnuih [ă kman, hơduah e\p [ing mơnuih jê| giăm hăng mơnuih [ă klin.

 

Ding jum wai lăng jơlan glông pơsir khut khăt hơdôm khul grup, [ing mơnuih [u ngă tui hơdôm hơdră pơgang klin, [u lăi pơthâo kơnuk kơna.

Siu Đoan: Pơblang

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: Ngô Quang Khương