Hing ang amăng hrơi: 30/10/2020

VOV4.Jarai-Lơ 29/10, ơi Bùi Văn Cường, ding kơna apăn bruă ping gah dêh ]ar, Khua git gai ping gah tơring ]ar Dak Lak nao tơ`a bla, djru kơ sang ano\ răm [ăm yua kơthel 9 ngă laih anun pơtrut bruă pơsir tơlơi răm [ăm kơthel ngă [ơi tơring glông Mdrak, Ea Kar hăng Krông Pa].

 

Khua git gai ping gah tơring ]ar Dak Lak ơi Bùi Văn Cường nao juh alum mơnuih [ôn sang răm [ăm yua kơthel 9 ngă

 

 Kơthel 9 ngă 1 ]ô mơnuih djai, 6 boh sang pok bơbung, 4 boh sang hră pok bơbung, răm pơnang, amăng jang sang hră, dlưuh pơga war hăng rơbêh 1000 phun kyâo bu] phun [udah joh h^.

 

Pơ anih nao ]uă, Khua git gai Ping gah tơring ]ar Dak Lak tơ`a bla, pơtrut pran jua mơnuih [ôn sang, brơi anom bruă kơnuk kơna djru mơnuih [ôn sang pơsir tơlơi truh.

 

Laih dơ\ng, git gai hơdôm anom bruă wai lăng bruă mă tơhan rơka hăng mơnuih mơnam tơring glông ta` hơmâo hơdră djru kơ mơnuih [ôn sang hơmâo tơlơi truh tui tơlơi pơtrun.

 

 

{ing tơhan djop sang bruă khom djru mơnuih [ôn sang ru\ glăi ano\ răm [ăm yua kơthel ngă.

Nay Jek: Pơblang

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: Ngô Quang Khương