Hing ang amăng hrơi: 15/8/2020

VOV4.Jarai - Hlâo kơ ngă Khua git gai Ping gah dêh ]ar ta ơi Lê Khả Phiêu le\ sa ]ô ling tơhan, mơnuih apăn bruă hmâo kơja\p pran jua mơng bruă blah ayăt [ơi hơdôm tơdron blah gah kual Pơngo\ dêh ]ar, kual To\ng Krah, kual Dơnung hăng [ơi tơdron blan pơ\ dêh ]ar Kur.

 

Tơdơi kơ anun gơgrong bruă Khua Anom apăn bruă kơđi ]ar Khul ling tơhan dêh ]ar Việt Nam, anun amăng pran jua hơdôm ]ô tơhan plơi, bă kơ pran jua kiăng khăp hăng [ing go\p, hăng bruă git gai thâo rơgơi, kơjăp, [u tơnap, tơpă sit mơ\ dơlăm.

           

Ol kơdol hơdor glăi tal rơnu] Gru\p lăi pơthâo tơlơi pơhing Quân khu Trị Thiên nao ]ua\ Khua hơđăp git gai Ping gah ơi Lê Khả Phiêu [ơi Sang ia jrao 108 phrâo anai, Trung tướng Nguyễn Mạnh Đẩu (khua hơđăp Ping gah Anom wai lăng bruă măi mok, Khua hơđăp Anom wai lăng hơdră bruă gum djru, Anom apăn bruă kơđi ]ar) brơi thâo: Lom anun Khua hơđăp git gai Ping gah dêh ]ar rơgom ơi Lê Khả Phiêu pran tơdu laih kơnong kơ lăng hăng mă tơngan. Tui anun mơn hmư\ hing `u rơngiă, ăt [u be\ mơn tơlơi ol kơdol pran jua.

 

Hmâo ha tal mă bruă [ơi anăp hăng ơi Lê Khả Phiêu mơng tơdron blah Trị Thiên, Trung tướng Nguyễn Mạnh Đẩu djă pioh biă kơ bôh thâo git gai blah ayăt mơng ơi Lê Khả Phiêu lom anun le\ Khua Trung đoàn, ngă rah khuă apăn bruă kơđi ]ar quân đoàn 9 hmâo git gai bruă blah thâo [ơi plơi prong Huế.

 

Amăng pran jua `u mơnuih apăn bruă gah gưl gru\p lom anun ăt djă pioh mơn pran jua je# giăm, tơpă sit hăng hơdôm tơlơi hrăm tui yôm phăn mơ\ `u pơtô glăi.

 

Tơdơi anai, lom Trung tướng Nguyễn Mạnh Đẩu le\ Khua anom wai lăng hơdră bruă gum djru, ơi Lê Khả Phiêu le\ Khua Anom apăn bruă kơđi ]ar, samơ\ `u ăt djă pioh hơnong mơn kơnuih hơnong mơng `u, tơpă sit hăng thâo kiăng khăp, `u git gai to\ng ten biă bruă pơsir hơdră bruă kơ [ing go\p:

           

“Ơi Lê Khả Phiêu lăng ba na nao hơdră bruă gum djru hăng khul ling tơhan hăng tơlơi asơi ia ling tơhan. Rơkâo đing nao pơsir ta`, rơguăt, to\ng ten hơdôm tơlơi do# glăi gah hơdră bruă gum djru tơdơi kơ blah ngă le\ tơlơi ling tơhan rơka, ling tơhan pơsa\n drơi, tơlơi rơngiă tơlơi pơhing, rơngiă theng, tơlơi pơsa\t ling tơhan pơsa\n drơi, tơlơi apah bơni… mơ\ tơdơi hơdôm pluh thun blah ayăt pioh glăi hăng sa bruă prong, tơhnal `u jai truh tơdơi anai jai tơnap, dleh glar”.

           

Wot lom pơdơi bruă Khua git gai Ping gah dêh ]ar, ơi Lê Khả Phiêu ăt [u tlaih mơn tơlơi pơmin pơsir hơdôm ano# pioh glăi sat răm prong mơng tơlơi blah ngă.

 

Đại tá Phan Sỹ Thao, Khua Gru\p pôr pơhing Khul djru sang ano# ling tơhan pơsa\n drơi Việt Nam brơi thâo, ơi Lê Khả Phiêu yơh pô djru ba, pơtrut kơ tơlơi pơphun hmâo mơng Khul djru sang ano# ling tơhan pơsa\n drơi, hơdôm bôh sang ano# gah hơdră bruă gum djru, mơnuih djru ngă hơkru\ đưm.

 

Đại tá Phan Sỹ Thao brơi thâo, je# hăng anai Khua hơđăp git gai Ping gah dêh ]ar ta do# rơkâo Khul djru sang ano# ling tơhan pơsa\n drơi ngă klă dong pioh dưi pơdah pran jua ană mơnuih, hơdor tơngia hăng [ing hmâo pơsa\n laih drơi jăn kơ Lo\n ia:

           

“Wa Phiêu do# pơmin na nao hơdôm bôh sang ano# ling tơhan pơsa\n drơi, ling tơhan rơka ka], biă `u [ing ling tơhan pơsa\n drơi akă dưi [uh pơsa\t le\ `u do# pơmin na nao.

 

Hăng `u ba tơbiă tơlơi hăng khul khom e\p djop hơdră kiăng hmâo tơlơi pơhing kơ ling tơhan pơsăn drơi mơng [ing ling tơhan hơđăp, mơng hơdôm bôh sang ano# ling tơhan pơsa\n drơi mơng hơdôm plơi pla anih blah ngă hlâo adih kiăng hmâo tơlơi pơhing djơ\ lăi pơthâo kơ hơdôm bôh sang ano# ling tơhan pơsa\n drơi, mơnuih amăng sang ano# gơ`u hyu e\p”.

           

Khă [u hmâo gum hrom hăng Thượng tướng Lê Khả Phiêu [ơi anih blah ayăt, samơ\ Trung tướng Đặng Quân Thuỵ, Khua hơđăp Khua pơ ala mơnuih [ôn sang, Khua hơđăp Khul ling tơhan hơđăp Việt Nam, lăng [uh na nao kơ Khua hơđăp git gai Ping gah dêh ]ar ta rơgom ơi Lê Khả Phiêu le\ sa ]ô khua git gai hmâo tơhnal lăng dơlăm, sit nik hăng thâo pơsit djơ\.

 

Hăng tơlơi kơja\p bruă amăng bôh nik blah ayăt, Thượng tướng Lê Khả Phiêu hmâo găn rơgao laih abih bang hơdôm tơdron blah mơng kual Pơngo\ dêh ]ar, kual To\ng Krah, kual Dơnung dêh ]ar hăng wot [ơi tơdron blah pơ\ dêh ]ar Kur dong, tơdơi anai gơgrong bruă git gai Anom bruă kơđi ]ar Khul ling tơhan dêh ]ar Việt Nam, tui hăng Trung tướng Đặng Quân Thuỵ, gơnang kơ anun hăng bruă Khua git gai Ping gah, ơi Lê Khả Phiêu hmâo laih hơdôm tơlơi gum hơgo#p yôm phăn kơ bruă pơdo\ng Ping gah:

           

“~u hmâo gum hơgo#p laih yôm phăn kơ Ping gah biă `u amăng bruă pơdo\ng hăng hơkru\ Ping gah [ơi anăp tơlơi pơplih rơnuk phrâo. ~u ăt hmâo tu\ ư mơn amăng Ping gah dêh ]ar ta hăng amăng abih bang ping gah kơ hơdôm tơhnal mơ\ Ping gah kiăng hrưn đ^ hăng pơsir.

 

Biă `u tơlơi amra tơdu tui, pơplih h^, tơlơi hưp [ong kông ngăn, ngă khưm mơng [ing apăn bruă, mơnuih ping gah amăng Ping gah. ~u hmâo pioh glăi laih kơ Ping gah hơdôm tơlơi kiăng lăng nao hrăm tui yôm phăn, hmâo bôh tu\ yua”.

           

Rim mơnuih mơn [uh, samơ\ amăng pran jua [ing gop, Thượng tướng, Khua hơđăp git gai Ping gah dêh ]ar ơi Lê Khả Phiêu je# giăm biă, tơpă ara\, ha pran jua hăng jing mơnuih git gai thâo rơgơi, thâo pơsit djơ\./.

Nguyên Nhung (VOV1) pô ]ih – Siu H’ Prăk pô pơblang

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: