Hing ang amăng hrơi: 15/8/2020

 

VOV4.Jarai - Amăng mông jơnum rim thun Khua mua git gai pơ ala mơnuih [on sang dêh ]ar Indonesia, Khua mir sir dêh ]ar Indonesia lăi pơthâo hơdôm tơlơi yôm mơng Kơc\ăo bruă Prăk kơnuk kơna thun 2021 hăng Hră c\ih pioh prăk kăk, amăng anun gơ`ăm nao ru\ pơdong tơlơi bơwih [ong huă dêh ]ar yua bơbec\ mơng klin Covid-19, anăp nao pơsur pơplih phrâo hơdră bơwih [ong kiăng pơđ^ mrô gơnam, pơplih phrâo hăng dưi pơhnô amăng tơlơi bơwih [ong, pơtrut ta` pơplih tơlơi bơwih [ong jing boh thâo mrô, mă yua tơlơi hơmâo hăng đăo lăng hlâo tơlơi pơplih mrô ană mơnuih.

 

Khua mir sir dêh ]ar Indonesia lăi lui hlâo, mrô prăk huac\ thun 2021 mơng Indonesia amra trun 5,5% GDP khă tơlơi bơwih [ong hơmâo đ^ kyar glăi. Jơlan hơdră ru\ glăi tơlơi bơ wih [ong huă dêh ]ar thun 2021 amra pơphun ngă hro\m hăng hơdôm tơlơi pơplih phrâo gah bruă ia jrao, pơtô hrăm, djru ba mơnuih tơnap tap, hro\m hăng pơplih phrâo anom bruă wai lăng prăk kăk kơnuk kơna hăng prăk jia.

 

Siu H’Mai: Pơblang

 
}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: