Hing ang amăng hrơi: 26/9/2020

VOV4.Jarai - Khua mir sir Nga ơi Vladimir Putin phrâo ba tơbiă tơlơi rơkâo kiăng pơtrut klă dong ngă hro\m kơplah wah Nga hăng Mi amăng bruă wai lăng amăng plang internet.

 

Tơlơi pơhing anai hơmâo c\ih amăng plang internet mơng {irô Kremlin, Khua mir sir Nga ơi Vladimir Putin brơi thâo tơlơi rung răng amra [uh mơng djop anih amăng plang internet, anai le\ sa tơlơi lông prong hloh ră anai, kiăng hơdôm boh dêh c\ar thâo rơgơi amăng bruă wai lăng amăng plang internet amăng jar kơmar gơgrong pơgăn h^.

 

Khua mir sir Nga ơi Vladimir Putin iâu pơthưr Mi kiăng pơwo\t glăi bưp bơkơtoai hăng [ing rơgơi kơhnâo kiăng pơhlôm hơđong plang internet amăng jar kơmar, laih dong pơdah tơlơi c\ang rơmang kiăng pơtrut hơmâo sa tơlơi pơkôl kơplah wah Nga – Mi kiăng pơgăn h^ tơlơi sat amăng plang internet.

 

Hơdôm tơlơi rơkâo kiăng pơhlôm hơđong amăng plang internet amăng jar kơmar mơng Khua mir sir Nga hơmâo ba tơbiă lơ\m do\ kơnong rơbêh 1 blan yơh truh hrơi ple\ hră ruah khua mir sir dêh c\ar Mi.

Siu Đoan: Pô pơblang

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: Ngô Quang Khương