Hing ang amăng hrơi: 21/10/2020

 

VOV4.Jarai - Đ^ pơhiăp pơphun mông jơnum lok 10 Khua mua pơ ala mơnuih [on sang dêh ]ar tal 14 mơguah lơ 20/10, Khua git gai pơ ala mơnuih [on sang yă Nguyễn Thị Kim Ngân brơi thâo, amăng hơdôm hrơi rơgao, lu tơring ]ar kual Tong krah glăk glăm ba tơlơi truh prong kơ ană mơnuih hăng gơnam tam yua hơjan ia dăo ngă.

 

Khua mua pơ ala mơnuih [on sang dêh ]ar rơngôt biă mă kơ tơlơi djai rơngiă prong anai, tơ`a bla kơ abih bang mơnuih [on sang, ling tơhan pơ kual hơmâo tơlơi truh, kơu\ tom sang ano\ hơmâo ling tơhan djai hăng mơnuih [on sang djai.

 

Khua git gai pơ ala mơnuih [on sang yă Nguyễn Thị Kim Ngân

 

Khua mua pơ ala mơnuih [on sang dêh ]ar rơkâo Kơnuk kơna hăng gong gai djop gưl kơđiăng hăng tơlơi truh sat [u thâo hlâo mơng ayuh hyiăng lo\n adai ngă, hơmâo hơdră pơsir tu\ yua kiăng ta` găn rơgao tơlơi truh sat yua hơjan kơthel ngă; laih dong, jak iâu mơnuih [on sang, ling tơhan amăng lo\n ia ta, mơnuih [on sang do\ pơ tac\ rơngiao hmư\ tui tơlơi jak iâu mơng Khua git gai Ping gah, Khua mir sir to\ tui pơtrut đ^ gru grua gum pơgôp, djru ba mơnuih [on sang [ơi kual bưp tơlơi truh ta` yak rơgao h^ tơlơi tơnap, hơđong glăi tơlơi hơdip hăng bơwih [ong huă.

 

Siu H’Mai: Pơblang

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: Ngô Quang Khương