Hing ang amăng hrơi: 28/11/2020

VOV4.Jarai - Tlam tom brơi (27/11), [ơi {irô mă bruă, Khua pơ ala mơnuih [on sang dêh c\ar ta yă Nguyễn Thị Kim Ngân tu\ jum Khua sang anih jưh pơ ala dêh c\ar Nga [ơi Việt Nam Konstantin Vnukov nao bưp [ô| mơta hlâo kơ `u glăi pơ dêh c\ar lơ\m abih thun mă bruă.

 

 

Khua pơ ala mơnuih [on sang dêh c\ar ta yă Nguyễn Thị Kim Ngân pơpu\ Khua sang anih jưh pơ ala dêh c\ar Nga Konstantin Vnukov hơmâo pơgiong hiam klă bruă mă [ơi dêh c\ar Việt Nam; lăng yôm hơdôm tơlơi gum pơgôp prong prin mơng Khua sang anih jưh amăng bruă hơkru\ hăng kơtưn tơlơi rô nao rai ngă hro\m djop mơta bruă kơplah wah Việt Nam – Nga; laih dong pơsit tong, Việt Nam lêng kơ lăng yôm hăng đing nao biă mă ngă mơ-ak tơlơi rô nao rai kơplah wah Việt Nam – Nga.

 

Khua pơ ala mơnuih [on sang dêh c\ar ta brơi thâo, lơ\m glăk ngă Khua git gai kual ASEAN thun 2020 hăng Khua AIPA 41, Việt Nam to\ tui dong yua hăng pơtrut tơlơi rô nao rai ngă hro\m kơplah wah kual ASEAN – Nga; c\ang rơmang dua bơnah to\ tui ngă hro\m kjăp tui tơlơi pơtrun, hơdră bruă pơtom hiăp hăng pơsir hơdôm bruă djơ\ hăng tơlơi dưi hro\m kơ r^m boh dêh c\ar.

Siu Đoan: Pơblang

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: Ngô Quang Khương